1887

Nabo – ungas röster om social inkludering i Finland

image of Nabo – ungas röster om social inkludering i Finland

Nabo är ett projekt som lanserades under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018. Projektet leds av den svenska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor under perioden 2018-2020 och syftar till att synliggöra nordiska ungdomars perspektiv på social inkludering. Unga människors röster hörs i frågor om deras liv. Och baserat på den kunskapen kommer de att ges möjligheten att delta i och påverka politiska beslut. Ungdomarna uppmanas att beskriva sin vardag och hur de upplever sina möjligheter och hinder. Från deras berättelser bygger Nabo ett ramverk av framgångsfaktorer för social inkludering i Norden. Den här rapporten bygger på fokusgruppsintervjuer med unga på olika platser i Finland. Liknande studier genomförs i de andra nordiska länderna, på Färöarna, Grönland och Åland.

Swedish

.

Kort om studien

Den här studien undersöker ungas sociala inkludering1 med fokus på hur dessa upplevelser skiftar mellan olika platser och olika sociala identiteter i Finland. Studien utgör den finländska delen av det nordiska projektet Nabo. Syftet med Nabo är att med hjälp av unga röster öka kunskapen om hur unga i Norden upplever sina villkor och förutsättningar inom fem centrala områden; (1) tillhörighet; (2) möjligheter till inflytande; (3) delaktighet i samhällslivet; (4) samhällsservice och (5) sociala relationer. Studien närmar sig social inkludering ur en kvalitativ infallsvinkel och utgör ett komplement till existerande kvantitativa data. Den här svenskspråkiga rapporten utgör ett sammandrag av den längre, finskspråkiga rapporten om unga i Finland – Nuorten kokemukset sosiaalisesta osallisuudesta Suomessa (Wrede-Jäntti 2019).

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error