1887

Modeller for barns medvirkning - en eksempelsamling

Nordisk markering av 20-års dagen for FNs barnekonvensjon

image of Modeller for barns medvirkning - en eksempelsamling

FNs barnekonvensjon feirer i år 20-års jubileum. Til dette jubileet presenterer vi her 23 utvalgte artikler om barns medvirkning i de nordiske landene og selvstyreområdene Grønland, Færøyene og Åland. Artiklene illustrerer et vidt spekter av modeller for deltakelse knyttet til sentrale arenaer for barn og unges dagligliv: barnehage og skole, kultur og nærmiljø, og i politiske beslutninger. I tillegg har vi inkludert artikler som omhandler medvirkning fra barn og unge med erfaringer som klienter i hjelpesystemet. En viktig intensjon er at disse eksemplene skal fungere som inspirasjon og verktøy for andre som jobber med barn og unge. Denne publikasjonen er laget av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) på oppdrag av den Nordiske barne- og ungdomskomité (NORDBUK) ved Nordisk Ministerråd.

Norwegian

.

Politisk deltakelse

Selv om fokuset på barn og unges medvirkning har økt, har det skjedd en svikt i medlemsrekrutteringen til tradisjonelle barne- og ungdomsorganisasjoner, og til politiske ungdomsorganisasjoner. Dette gjelder både lokalpolitisk aktivitet og lokalbasert samfunnsengasjement. Forskning har vist at ungdom generelt er opptatt av temaer som miljø, rusmisbruk, kriminalitet, rasisme og andre mer konkrete saker, men at det finnes en viss skepsis både til politiske partier og politikere. Vi ser altså at et mer aksjonspreget politisk engasjement har økt. En tolkning av den sviktende oppslutningen om de tradisjonelle organisasjonene er at disse ikke i samme grad som før svarer på ungdommens spørsmål og behov.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error