1887

Modeller for barns medvirkning - en eksempelsamling

Nordisk markering av 20-års dagen for FNs barnekonvensjon

image of Modeller for barns medvirkning - en eksempelsamling

FNs barnekonvensjon feirer i år 20-års jubileum. Til dette jubileet presenterer vi her 23 utvalgte artikler om barns medvirkning i de nordiske landene og selvstyreområdene Grønland, Færøyene og Åland. Artiklene illustrerer et vidt spekter av modeller for deltakelse knyttet til sentrale arenaer for barn og unges dagligliv: barnehage og skole, kultur og nærmiljø, og i politiske beslutninger. I tillegg har vi inkludert artikler som omhandler medvirkning fra barn og unge med erfaringer som klienter i hjelpesystemet. En viktig intensjon er at disse eksemplene skal fungere som inspirasjon og verktøy for andre som jobber med barn og unge. Denne publikasjonen er laget av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) på oppdrag av den Nordiske barne- og ungdomskomité (NORDBUK) ved Nordisk Ministerråd.

Norwegian

.

Kultur, fritid og nærmiljø

Barn og unges kunnskaper og perspektiver blir i altfor liten grad vektlagt i kommunenes planer og beslutninger. Dette er det nå en økende bevissthet om at det er viktig endre på. I dette kapitlet skal vi se syv eksempler på hvordan det kan legges til rette for at unge mennesker kan ta del i å forme sin egen fritid, og ha innflytelse på planlegging av nærmiljøet. Tre av artiklene handler først og fremst om de fysiske omgivelsene, og hvordan barn og unges medvirkning kan styrke planleggings- og beslutningsprosesser. Vi får innsyn i hvordan det norske MIABE-metoden er egnet til å bevisstgjøre barn og unge om den fysiske utformingen av nærmiljøet sitt, og til å involvere dem i enkelte avgrensete forskjønnelsesprosjekter. SoftGis-metoden som beskrives i det finske prosjektet belyser også en modell som legger til rette for medvirkning i planlegging av nærmiljøet. I det islandske prosjektet, som presenteres til slutt, er det en skolebygning barna får være med å bestemme utformingen av.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error