1887

Modeller for barns medvirkning – en eksempelsamling

Nordisk markering av 20–års dagen for FNs barnekonvensjon

image of Modeller for barns medvirkning – en eksempelsamling

FNs barnekonvensjon feirer i år 20-års jubileum. Til dette jubileet presenterer vi her 23 utvalgte artikler om barns medvirkning i de nordiske landene og selvstyreområdene Grønland, Færøyene og Åland. Artiklene illustrerer et vidt spekter av modeller for deltakelse knyttet til sentrale arenaer for barn og unges dagligliv: barnehage og skole, kultur og nærmiljø, og i politiske beslutninger. I tillegg har vi inkludert artikler som omhandler medvirkning fra barn og unge med erfaringer som klienter i hjelpesystemet. En viktig intensjon er at disse eksemplene skal fungere som inspirasjon og verktøy for andre som jobber med barn og unge. Denne publikasjonen er laget av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) på oppdrag av den Nordiske barne- og ungdomskomité (NORDBUK) ved Nordisk Ministerråd.

Norwegian

.

Innledning

Denne rapporten er laget av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) på oppdrag av den Nordiske barne- og ungdomskomité (NORDBUK) ved Nordisk Ministerråd i forbindelse med markeringen av 20- årsjubileet for FNs barnekonvensjon. Vi presenterer 23 artikler, fire fra hvert av de nordiske landene og ett fra hvert av selvstyreområdene Grønland, Færøyene og Åland. Artiklene bygger på prosjekter som alle har hatt som målsetning å fremme barns medvirkning, og de gir konkrete eksempler på deltakelse på viktige arenaene for barns og unges dagligliv: barnehage og skole, kultur og fritidsaktiviteter, kommuneplanlegging og politisk deltagelse. I tillegg har vi inkludert artikler som omhandler medvirkning fra barn og unge med erfaringer som klienter i hjelpesystemet.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error