1887

Modeller for barns medvirkning – en eksempelsamling

Nordisk markering av 20–års dagen for FNs barnekonvensjon

image of Modeller for barns medvirkning – en eksempelsamling

FNs barnekonvensjon feirer i år 20-års jubileum. Til dette jubileet presenterer vi her 23 utvalgte artikler om barns medvirkning i de nordiske landene og selvstyreområdene Grønland, Færøyene og Åland. Artiklene illustrerer et vidt spekter av modeller for deltakelse knyttet til sentrale arenaer for barn og unges dagligliv: barnehage og skole, kultur og nærmiljø, og i politiske beslutninger. I tillegg har vi inkludert artikler som omhandler medvirkning fra barn og unge med erfaringer som klienter i hjelpesystemet. En viktig intensjon er at disse eksemplene skal fungere som inspirasjon og verktøy for andre som jobber med barn og unge. Denne publikasjonen er laget av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) på oppdrag av den Nordiske barne- og ungdomskomité (NORDBUK) ved Nordisk Ministerråd.

Norwegian

.

Forord

Først og fremst vil vi takke Nordisk Ministerråd for muligheten til å lage denne publikasjonen, det har vært både interessant og inspirerende. Vi vil særlig takke Cecilia Sjølander ved Barnombudsmannen i Sverige, Flemming Schultz ved Børnerådet i Danmark, Thomas Wrigglesworth ved Barneombudet i Norge, Elina Nivala ved Barnombudsmannen i Finland, Margrét María Sigurðardóttir – Ombudsmannen for barn på Island, Tórhild Højgaard ved Ministeriet for sosiale anliggenheter på Færøyene, Sabitha Jørgensen ved Departementet for sosiale anliggenheter på Grønland, og Janina Björni ved Rädda Barnen på Åland. Vi vil takke for deres store engasjement, for svært verdifulle kommenterer til teksten, og for all praktisk hjelp de har bistått med.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error