1887

Modeller for barns medvirkning - en eksempelsamling

Nordisk markering av 20-års dagen for FNs barnekonvensjon

image of Modeller for barns medvirkning - en eksempelsamling

FNs barnekonvensjon feirer i år 20-års jubileum. Til dette jubileet presenterer vi her 23 utvalgte artikler om barns medvirkning i de nordiske landene og selvstyreområdene Grønland, Færøyene og Åland. Artiklene illustrerer et vidt spekter av modeller for deltakelse knyttet til sentrale arenaer for barn og unges dagligliv: barnehage og skole, kultur og nærmiljø, og i politiske beslutninger. I tillegg har vi inkludert artikler som omhandler medvirkning fra barn og unge med erfaringer som klienter i hjelpesystemet. En viktig intensjon er at disse eksemplene skal fungere som inspirasjon og verktøy for andre som jobber med barn og unge. Denne publikasjonen er laget av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) på oppdrag av den Nordiske barne- og ungdomskomité (NORDBUK) ved Nordisk Ministerråd.

Norwegian

.

Barnehage og skole

Skolen har i dag et demokratibyggende ansvar der barn skal oppdras til å få demokratiske holdninger, og trenes i beslutningsprosesser, politiske prosesser, og samarbeid. Skolen blir oppfattet som en arena der barn både kan lære om demokrati og der man har mulighet til å utøve demokrati i praksis. Etter hvert har denne oppfatningen blitt overført til barnehagene, og små barn har fått rettigheter i forhold til aktiv deltagelse i planlegging av barnehagens virksomhet. Medvirkning i barnehagen handler om barnets deltagelse i en eller annen form, men henspiller mye på de voksnes holdninger og væremåte i forhold til barna. Både i skolen og i barnehagen vil det være mange motstridende interesser, som både inkluderer og ekskluderer. Den oppfatningen vi har av barns kapasitet er grunnleggende for hvordan vi behandler dem og hvordan man legger opp den pedagogiske virksomheten.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error