1887

Modeller for barns medvirkning - en eksempelsamling

Nordisk markering av 20-års dagen for FNs barnekonvensjon

image of Modeller for barns medvirkning - en eksempelsamling

FNs barnekonvensjon feirer i år 20-års jubileum. Til dette jubileet presenterer vi her 23 utvalgte artikler om barns medvirkning i de nordiske landene og selvstyreområdene Grønland, Færøyene og Åland. Artiklene illustrerer et vidt spekter av modeller for deltakelse knyttet til sentrale arenaer for barn og unges dagligliv: barnehage og skole, kultur og nærmiljø, og i politiske beslutninger. I tillegg har vi inkludert artikler som omhandler medvirkning fra barn og unge med erfaringer som klienter i hjelpesystemet. En viktig intensjon er at disse eksemplene skal fungere som inspirasjon og verktøy for andre som jobber med barn og unge. Denne publikasjonen er laget av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) på oppdrag av den Nordiske barne- og ungdomskomité (NORDBUK) ved Nordisk Ministerråd.

Norwegian

.

Barn med unike erfaringer

Med barn som har unike erfaringer mener vi barn og unge som har en relasjon til hjelpeapparatet, og med det andre erfaringer enn barn flest. Her vil som regel medvirkning bety delaktighet i beslutninger som angår dem direkte. Disse barna står overfor store utfordringer, og forskning har vist at blant annet barn i barnevernet i veldig liten grad har blitt hørt, informert eller medvirket i beslutningsprosesser. Årsakene til dette har ofte blitt forklart med at man har få ressurser tilgjengelig, svake organisatoriske strukturer og retningslinjer, manglende kunnskap om hvordan man kan inkludere barn, og opplevde motsetninger mellom det å beskytte og la barna få ansvar.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error