1887

Modeller for barns medvirkning – en eksempelsamling

Nordisk markering av 20–års dagen for FNs barnekonvensjon

image of Modeller for barns medvirkning – en eksempelsamling

FNs barnekonvensjon feirer i år 20-års jubileum. Til dette jubileet presenterer vi her 23 utvalgte artikler om barns medvirkning i de nordiske landene og selvstyreområdene Grønland, Færøyene og Åland. Artiklene illustrerer et vidt spekter av modeller for deltakelse knyttet til sentrale arenaer for barn og unges dagligliv: barnehage og skole, kultur og nærmiljø, og i politiske beslutninger. I tillegg har vi inkludert artikler som omhandler medvirkning fra barn og unge med erfaringer som klienter i hjelpesystemet. En viktig intensjon er at disse eksemplene skal fungere som inspirasjon og verktøy for andre som jobber med barn og unge. Denne publikasjonen er laget av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) på oppdrag av den Nordiske barne- og ungdomskomité (NORDBUK) ved Nordisk Ministerråd.

Norwegian

.

Avsluttende refleksjoner

Artiklene illustrerer at det vi kaller medvirkning favner svært ulike deltakelsesprosesser. Hva slags involvering som er mest hensiktsmessig, er avhengig av målet med organiseringen. Men selve deltagelse kan være både et mål og et middel, og både innhold, form og relevans er viktig for mobiliseringen. For at barn og unge skal oppleve at medvirkning er meningsfylt, er det avgjørende at innflytelsen er reell, uansett hvilket nivå den er på.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error