1887

Mediers påverkan på förskolebarns hälsa och föräldrarnas roll vid denna påverkan

En litteraturstudie

image of Mediers påverkan på förskolebarns hälsa och föräldrarnas roll vid denna påverkan

Nordiska Livsstilsverkstan har utvecklats i ett projekt inom Globaliseringsinitiativet, finansierat av Nordiska Ministerrådet. Livsstilsverkstans huvudsyfte är att deltagarna skall skaffa sig kunskap om och förståelse av samband mellan livsstil och hälsa, hur det påverkar den egna, barnets och familjens hälsa samt att de reflekterar över hur man kan omsätta denna kunskap i praktiken. En förhoppning är att kunskapen skall föras över till barnen så att de i framtiden på egen hand kan göra hälsosamma livsstilsval. Arbetet i Nordiska Livsstilsverkstan bygger på samverkan mellan sektorer, familjen, förskolan, hälsoväsendet, barnavårdscentraler, familjecentraler och forskare. Det är viktigt att människor har kunskap om hur man skall tolka de budskap som medier för fram. Denna rapport är en litteraturstudie och omfattar analys av fyrtionio empiriska studier och litteraturstudier presenterade i vetenskapligt granskade artiklar som undersökt mediers påverkan på förskolebarns hälsa (3-5 år). http://www.nordiskalivsstilsverkstan.com/

Swedish

.

Generalsekreterarens förord

Alltför många barn och ungdomar i Norden rör på sig för lite och äter dåligt. På kort sikt leder den bristande fysiska aktiviteten och de ohälsosamma kostvanorna bland annat till övervikt. På längre sikt ger det en ökad risk för sociala problem och långvariga hälsorelaterade konsekvenser som en ökad risk för diabetes typ 2, fetma, cancer och förhöjt blodtryck. Inte nog med att det är en tråkig framtid som dessa barn och ungdomar går till mötes, men det är också dyrt för de nordiska samhällena.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error