1887

Mediers påverkan på förskolebarns hälsa och föräldrarnas roll vid denna påverkan

En litteraturstudie

image of Mediers påverkan på förskolebarns hälsa och föräldrarnas roll vid denna påverkan

Nordiska Livsstilsverkstan har utvecklats i ett projekt inom Globaliseringsinitiativet, finansierat av Nordiska Ministerrådet. Livsstilsverkstans huvudsyfte är att deltagarna skall skaffa sig kunskap om och förståelse av samband mellan livsstil och hälsa, hur det påverkar den egna, barnets och familjens hälsa samt att de reflekterar över hur man kan omsätta denna kunskap i praktiken. En förhoppning är att kunskapen skall föras över till barnen så att de i framtiden på egen hand kan göra hälsosamma livsstilsval. Arbetet i Nordiska Livsstilsverkstan bygger på samverkan mellan sektorer, familjen, förskolan, hälsoväsendet, barnavårdscentraler, familjecentraler och forskare. Det är viktigt att människor har kunskap om hur man skall tolka de budskap som medier för fram. Denna rapport är en litteraturstudie och omfattar analys av fyrtionio empiriska studier och litteraturstudier presenterade i vetenskapligt granskade artiklar som undersökt mediers påverkan på förskolebarns hälsa (3-5 år). http://www.nordiskalivsstilsverkstan.com/

Swedish

.

Diskussion

En bred sökning i olika databaser gjordes till att börja med för denna litteraturstudie. När artiklar därefter sorterades ut efter på förhand uppsatta inklusionskriterier var det förvånansvärt få som uppfyllde dessa kriterier. Det är möjligt att inklusionskriterierna skulle gjorts vidare. Även böcker och rapporter skulle ha kunnat inkluderats, liksom data från Center on media and child health (Cmch) vid Harvard Medical School och Harvard School of Public Health. Då kunde kanske fler artiklar ha hittats på mycket små barn. Nu hittades endast 49, vilket är anmärkningsvärt få. Ingen artikel återfanns, som särskilt speglade det nordiska perspektivet, vilket bör hållas i minnet vid tolkning av resultaten. Några av artiklarna bygger på forskning som nästan är fyrtio år gammal, medan andra artiklar publicerats helt nyligen. Detta innebär att vissa resultat som presenteras är mer universella till sin karaktär, medan andra är mer bundna i tid. Om flera studier kommit fram till samma slutsatser i olika sammanhang bland vilka tiden är en och forskningstradition är en annan, stärker detta de teorier som använts. Antalet artiklar skrivna på vissa tema eller typer av medier varierade. Det fanns t.ex. många studier på temat våld, men endast en på mediers effekter på moral. Fokus på olika typer av medier, eller avsaknaden av fokus på typer av medier, är också relaterat till när mediet introducerades. TV fick vetenskaplig uppmärksamhet på 1950–60-talen, videooch TV–spel på 80–90-talen, datorspel på 1990-talet och Internet och sociala medier på 2000-talet.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error