1887

Medier och barns hälsa. Från peppning och glamour till trygg vägledning

En diskursanalys av två föräldramagasin

image of Medier och barns hälsa. Från peppning och glamour till trygg vägledning

Nordiska Livsstilsverkstan har utvecklats i ett projekt inom Globaliseringsinitiativet finansierat av NMR. Livsstilsverkstans huvudsyfte är att deltagarna skall skaffa sig kunskap om och förståelse av samband mellan livsstil och hälsa, hur det påverkar den egna, barnets och familjens hälsa samt att de reflekterar över hur man kan omsätta denna kunskap och insikt i praktiken. En förhoppning är att kunskapen skall föras över till barnen så att de på egen hand kan göra hälsosamma livsstilsval. Arbetet i Nordiska Livsstilsverkstan bygger på samverkan mellan sektorer, familjen, förskolan, hälsoväsendet, barnavårdscentraler, familjecentraler och forskare. En viktig aktör är medier och hur man skall tolka deras budskap. I denna rapport jämförs, beskrivs och analyseras hur barnhälsorelaterade frågor representerades i Sveriges två största föräldramagasin Vi Föräldrar och mama åren 2005 och 2010. http://www.nordiskalivsstilsverkstan.com/

Swedish

.

Sammanfattning

Syftet med föreliggande studie var att jämföra, beskriva och analysera hur barnhälsorelaterade frågor representerades i Sveriges två största föräldramagasin Vi Föräldrar och mama år 2005 samt år 2010. Samtliga utgivna nummer av tidningarna (totalt 54 tidskrifter) dessa år ingår i studien. Av dessa 54 har 20 nummer analyserats närmre för att kunna beskriva och begripliggöra tidningarnas övergripande ramverk och tilltal. En totalundersökning har dessutom gjorts av det tidningsinnehåll som berör förskolebarn och barnhälsa. Det empiriska materialet består av sammanlagt 80 artiklar och reportage varav 56 är publicerade i Vi Föräldrar och 24 i tidningen mama. En diskursanalys har genomförts på dessa artiklar varvid tre olika teman identifierats; Tema 1 – Utveckling och beteende (social, emotionell och mental hälsa), Tema 2 – Kroppsliga åkommor (fysisk hälsa), Tema 3 – Aktivitet (lekar, träning, inom– och utomhusaktiviteter). Dessa teman fungerar som diskursens ordnande dimensioner. Studien visar att föräldrar föreställs vara fria och väljande individer som med hjälp av experter kan vägledas till att välja hälsorelaterade metoder som passar den unika familjen. I studien konstateras att könsrollerna inom föräldraskapet framställs som traditionella. Barnhälsorelaterade ämnen är fortfarande ett kvinno-(mamma-)dominerat område. I Vi Föräldrar spelar barnet en central roll och porträtteras som ett självständigt subjekt, som också kommer till tals. De barnhälsorelaterade artiklarna i magasinet är sakliga och upplysande och ligger nära den aktuella folkhälsoupplysningsdiskursen. I magasinet mama spelar barnet en underordnad roll i relation till mamman. Barnet är ett objekt eller ett attribut till mamman, inte en aktör eller självständigt subjekt. Det är moderskapet och konstruktionen av mammaidentiteten som är i fokus. Mama-innehållet präglas av dubbelbindningar, dvs. motsägelsefulla budskap. Å ena sidan förmedlas ideala föreställningar om hur en mamma ska vara, å andra sidan framställs och fördöms de ideala föreställningarna som något ouppnåeligt, vilket kan skapa känslor av otillräcklighet. Barnet är något som kan hanteras på ett effektivt sätt i den stressade yrkesarbetande småbarnsmammans liv.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error