1887

Medier och barns hälsa. Från peppning och glamour till trygg vägledning

En diskursanalys av två föräldramagasin

image of Medier och barns hälsa. Från peppning och glamour till trygg vägledning

Nordiska Livsstilsverkstan har utvecklats i ett projekt inom Globaliseringsinitiativet finansierat av NMR. Livsstilsverkstans huvudsyfte är att deltagarna skall skaffa sig kunskap om och förståelse av samband mellan livsstil och hälsa, hur det påverkar den egna, barnets och familjens hälsa samt att de reflekterar över hur man kan omsätta denna kunskap och insikt i praktiken. En förhoppning är att kunskapen skall föras över till barnen så att de på egen hand kan göra hälsosamma livsstilsval. Arbetet i Nordiska Livsstilsverkstan bygger på samverkan mellan sektorer, familjen, förskolan, hälsoväsendet, barnavårdscentraler, familjecentraler och forskare. En viktig aktör är medier och hur man skall tolka deras budskap. I denna rapport jämförs, beskrivs och analyseras hur barnhälsorelaterade frågor representerades i Sveriges två största föräldramagasin Vi Föräldrar och mama åren 2005 och 2010. http://www.nordiskalivsstilsverkstan.com/

Swedish

.

Resultat

Resultatbeskrivningen av analysen är tvådelad. Först redogörs för Vi föräldrar därefter mama. Resultatet inleds med en beskrivning av respektive magasins ramverk. Denna är något längre för mama än för Vi Föräldrar, vilket beror på att mama kan betraktas både som ett livsstilsmagasin och ett föräldramagasin och täcker därmed in betydligt fler områden än vad Vi Föräldrar gör, som är en specialtidning med ett snävare innehåll (www.ts.se). Detta innebär att analysen av det övergripande ramverket med nödvändighet blir något längre i resultatredovisningen av mama för att fånga och täcka in de varierande ämnen som tas upp i tidningen. Resultatet redovisas också under fler underrubriker än vad är fallet för Vi Föräldrar. Som specialtidning är Vi Föräldrar mer enhetlig och sammansatt i meningen att den är mer fokuserad kring barns hälsa/ ohälsa/utveckling samt föräldraskapet. Resultatet av analysen av det övergripande ramverket följs av ett avsnitt som behandlar tilltalet. Därefter redogörs för resonemangen kring barnhälsorelaterade frågor. Resultaten sammanfattas och diskuteras för varje magasin separat. I en avslutande diskussion behandlas studiens relevans och förslag på fortsatt forskning ges.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error