1887

Medier och barns hälsa. Från peppning och glamour till trygg vägledning

En diskursanalys av två föräldramagasin

image of Medier och barns hälsa. Från peppning och glamour till trygg vägledning

Nordiska Livsstilsverkstan har utvecklats i ett projekt inom Globaliseringsinitiativet finansierat av NMR. Livsstilsverkstans huvudsyfte är att deltagarna skall skaffa sig kunskap om och förståelse av samband mellan livsstil och hälsa, hur det påverkar den egna, barnets och familjens hälsa samt att de reflekterar över hur man kan omsätta denna kunskap och insikt i praktiken. En förhoppning är att kunskapen skall föras över till barnen så att de på egen hand kan göra hälsosamma livsstilsval. Arbetet i Nordiska Livsstilsverkstan bygger på samverkan mellan sektorer, familjen, förskolan, hälsoväsendet, barnavårdscentraler, familjecentraler och forskare. En viktig aktör är medier och hur man skall tolka deras budskap. I denna rapport jämförs, beskrivs och analyseras hur barnhälsorelaterade frågor representerades i Sveriges två största föräldramagasin Vi Föräldrar och mama åren 2005 och 2010. http://www.nordiskalivsstilsverkstan.com/

Swedish

.

Inledning

Medierna har en viktig roll när det gäller att förmedla kunskap. De tillhandahåller material i identitetsskapande processer och bidrar därigenom till att också forma och reproducera vår kultur (Sandberg, 2004). Oavsett om man tar till sig mediernas budskap eller inte så bidrar de till att reproducera myter och ideologier. Mediernas budskap är således viktiga diskursbärare (Möllerström, 2011), som förmedlar kunskap, förebilder och uppmanar oss att tillägna oss ett visst beteende. Det talas ibland om att vi lever i en medialiserad värld. Med det menas att medierna utgör en integrerad del i vårt vardagsliv. Den medierade erfarenheten flätas samman med den levda erfarenheten och utgör en slags bindväv i det dagliga livet (Thompson, 1995). Mediernas inflytande ökar ju mindre den egenupplevda kunskapen av ett fenomen är. Ju mindre kunskaperna i t.ex. barnhälsorelaterade frågor är, desto större roll spelar medierna i kunskapsförmedlingen. Även om en stor del av barnhälsorelaterade frågor sker genom den interpersonella kommunikationen inom ramen för den hälsoupplysning som sker inom sjukvården (BVC), så florerar en mängd budskap på den mediala arenan.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error