1887

Medier och barns hälsa. Från peppning och glamour till trygg vägledning

En diskursanalys av två föräldramagasin

image of Medier och barns hälsa. Från peppning och glamour till trygg vägledning

Nordiska Livsstilsverkstan har utvecklats i ett projekt inom Globaliseringsinitiativet finansierat av NMR. Livsstilsverkstans huvudsyfte är att deltagarna skall skaffa sig kunskap om och förståelse av samband mellan livsstil och hälsa, hur det påverkar den egna, barnets och familjens hälsa samt att de reflekterar över hur man kan omsätta denna kunskap och insikt i praktiken. En förhoppning är att kunskapen skall föras över till barnen så att de på egen hand kan göra hälsosamma livsstilsval. Arbetet i Nordiska Livsstilsverkstan bygger på samverkan mellan sektorer, familjen, förskolan, hälsoväsendet, barnavårdscentraler, familjecentraler och forskare. En viktig aktör är medier och hur man skall tolka deras budskap. I denna rapport jämförs, beskrivs och analyseras hur barnhälsorelaterade frågor representerades i Sveriges två största föräldramagasin Vi Föräldrar och mama åren 2005 och 2010. http://www.nordiskalivsstilsverkstan.com/

Swedish

.

Avslutande diskussion

Ett tungt vägande skäl för att analysera magasinen Vi Föräldrar och mama var deras stora spridning och räckvidd. De finns båda tillgängliga för besökare i väntrummen på mödravårds– (MVC) och barnavårdscentraler (BVC) över hela Sverige. Magasinen ges därigenom en legitimitet och trovärdighet när det gäller frågor som rör små barns hälsa som de flesta andra inte kan göra anspråk på. Barnavårdcentralerna gör sig därmed också till kanaler (“språkrör”) för tidningarnas budskap oavsett om professionerna verksamma inom MVC och BVC tar avstånd från eller är positiva till innehållet.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error