Lasten ja nuorten osallistaminen Pohjoismaiden ministerineuvoston työhön

Periaatteet ja suhtautumistapa

Lasten ja nuorten hyvinvointi sekä heidän mahdollisuutensa käyttää oikeuksiaan on Pohjoismaiden tulevan kehityksen edellytys. Pohjoismaiden ministerineuvoston tulee osaltaan vaikuttaa siihen, että Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä työssä, jossa lasten ja nuorten oikeudet ja eri näkökulmat saavat tilaa ja vaikuttavat yhteiskunnan kehitykseen, ja siten Pohjoismaiden ministerineuvoston tulee integroida lasten ja nuorten oikeuksien näkökulma omaan työhönsä. Kun lasten oikeudet ja nuorison näkökulma halutaan integroida työhön aikaisempaa laajemmin, on samalla varmistettava, että työ sujuu sovittujen ohjaavien periaatteiden mukaan. Työssä on sovittava lasten ja nuorten osallistamisen yhtenäisestä minimitasosta sekä työskentelytavasta, joka suojaa ja vaalii lapsen turvallisuutta. Tämä asiakirja on tarpeen kaikissa tilanteissa, joissa lapsiin ja nuoriin otetaan yhteyttä tai heidät osallistetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston työhön.

Finnish English, Danish, Swedish