1887

Kvinder og velfærd i Vestnorden

image of Kvinder og velfærd i Vestnorden

Vestnorden adskiller sig fra det øvrige Norden ved at mænd udgør flertallet af befolkningen. Specielt unge kvinder fra udkantsområderne vælger at rejse bort og finder det svært at vende tilbage. Det er baggrunden for at Nordisk Ministerråd valgte at iværksætte et forskningsprogram om velfærdspolitiske spørgsmål på henholdsvis Færøerne, Grønland og Island, set med kvinders øjne. Projektets mål var at undersøge hvordan unge kvinder oplevede at diverse velfærdsløsninger påvirkede deres liv. Projektet identificerer velfærdspoliti-ske spørgsmål, som anses for at være vigtige for unge kvinder i de tre lande, og som kan bidrage til at styrke kvinders stilling og fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd. Offentlige data om demografi, velfærdssystem, arbejdsmarked m.m. i de tre lande blev analyseret. Fokusgruppeinterviews blev gennemført med forskelligt sammensatte grupper kvinder i hvert land. Rapporten indeholder tre kapitler om kvinder og velfærd i henholdsvis Færøerne, Grønland og Island. Forfatterne har forsket i ligestilling og vel-færd og deltaget i velfærdsdebatten i de tre lande. Rapporten er en kortlægning af velfærd i Vestnorden, set med unge kvinders øjne, og er tænkt som et vigtigt redskab for politikere, fagfolk og andre aktø-rer på velfærds- og ligestillingsområdet i de vestnordiske lande.

Danish Icelandic

.

Indledning

Selvom de vestnordiske lande er tæt forbundet, ikke alene geografisk, men også når det gælder kulturelle kendetegn, velfærd og livsvilkår, står de overfor forskellige udfordringer, der bl.a. har medført forskellige løsninger for velfærdspolitikken. Vestnorden bliver beklageligvis sjældent medtaget i komparative studier om nordisk velfærd. Alligevel er det velkendt, at velfærdssystemet i Vestnorden adskiller sig på mange måder fra det øvrige Norden. Eksempelvis har man hidtil stolet på storfamilien i større grad end statelig eller kommunal støtte når det gælder forskellige velfærdsløsninger.

Danish Icelandic

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error