Kvalitetsmåling i psykiatrien i de nordiske lande

Projektgruppen under Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråd iværksatte i 2007 projektet: Nordisk kvalitetsmåling i sundhedsvæsenet, der havde til formål i projektperioden 2007-2011 at udvikle og beskrive fællesnordiske kvalitetsindikatorer. Projektgruppen skulle udarbejde forslag til indikatorer, som kunne danne grundlag for registrering og monitorering af kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser i de nordiske lande indenfor psykiatrien. I rapporten præsenteres således alle kvalitetsindikatorer, der anvendes i de respektive nordiske lande indenfor i psykiatrien. Rapporten viser, at det på nogle områder er muligt at tilvejebringe data, som muliggør sammenligning på tværs af de nordiske lande, mens der på andre områder kun i beskedent omfang findes tilgængelige data. Dette indebærer, at der fortsat på en række områder er behov for at udvikle fællesnordiske indikatorer. Rapporten illustrerer, at der er behov for en betydelig indsats med henblik på at sikre datakvaliteten. Dette indebærer, at en række af resultaterne næppe er retvisende, dels fordi data opgøres forskelligt i de nordiske lande, og dels fordi data på visse områder kun findes i begrænset omfang. Rapporten dokumenterer, at der i de nordiske lande er et stort potentiale for måling og monitorering af kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser indenfor psykiatrien. Internationalt er dette område svagt belyst. I international sammenhæng er de nordiske lande således blandt de lande, der er nået længst med national kvalitetsmåling. Der er således næppe tvivl om, at de nordiske lande kan bidrage i betydeligt omfang til inspiration og samarbejde om kvalitetsmåling på grundlag af kvalitetsindikatorer indenfor psykiatrien på internationalt niveau.

Danish