1887

Kön och Våld - Gender & Violence

Ett nordiskt forskningsprogram 2000-2004 - slutrapport A Nordic Research Programme 2000-2004 - Final Report

image of Kön och Våld - Gender & Violence

För att skapa reella förutsättningar för nordiskt samarbete på forskningsområdet könsrelaterat våld och möjligheter för forskare runt om i Norden att samarbeta och utbyta resultat och idéer beslutade Nordiska Ministerrådet 1999 att inrätta ett nordiskt femårigt forskningsprogram på temat kön och våld. Denna slutrapport redogör såväl för de projekt som ingått i programmet och för andra former av stöd till forskning och forskarutbildning, som för några av de kunskapsmässiga, forskningspolitiska och allmänpolitiska slutsatser som kan dras när nu programmet avslutats. To create increased opportunities for Nordic co-operation in the field of research on gendered violence as well as possibilities for researchers to work together, exchange ideas and results, the Nordic Council of Ministers decided (in 1999) to fund a five-year research programme on gender and violence. This final report accounts for the projects supported by the programme and for other forms of support to research and research education, as well as for some of the conclusions as regards knowledge, research policy and social policy that can be drawn now that the programme period has ended.

Danish

.

Stöd till forskning

Programmet har givit stöd till tematiskt nätverkssamarbete med nordisk profil kring forskning och forskarutbildning där bland annat. PhD- och postdoc - stipendier, forskarutbildningskurser, seminarier och workshops har ingått. Vissa enstaka projekt med nordisk inriktning har också beviljats stöd. Anslag till nätverk, samarbetsprojekt och enskilda stipendier har utlysts vid tre tillfällen: 2000, 2001 och 2002. Vid dessa utlysningar inkom sammanlagt 78 ansökningar och det sökta beloppet uppgick till totalt 66,6 MDKK. Programkommittén beslutade att bevilja anslag till 16 nätverk och/eller samarbetsprojekt och till 13 enskilda projekt och/eller stipendier. Kommittén fann många av de ansökningar om fick avslag intressanta och värda att stödja, men med den budget kommittén har haft att förfoga över har det inte varit möjligt att bevilja medel till alla de projekt som varit värda att stödja. I de projekt som beviljats medel ingår ca 300 deltagare, varav drygt hälften är forskarstuderande. Majoriteten av deltagarna kommer från de nordiska länderna, men i projekten ingår också forskare/forskarstuderande från Estland, Lettland, Litauen, Nordvästra Ryssland, samt flera andra europeiska länder. Ett antal av projekten har dessutom kontakter med andra europeiska och/eller internationella forskarnätverk.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error