1887

Kön och Våld - Gender & Violence

Ett nordiskt forskningsprogram 2000-2004 - slutrapport A Nordic Research Programme 2000-2004 - Final Report

image of Kön och Våld - Gender & Violence

För att skapa reella förutsättningar för nordiskt samarbete på forskningsområdet könsrelaterat våld och möjligheter för forskare runt om i Norden att samarbeta och utbyta resultat och idéer beslutade Nordiska Ministerrådet 1999 att inrätta ett nordiskt femårigt forskningsprogram på temat kön och våld. Denna slutrapport redogör såväl för de projekt som ingått i programmet och för andra former av stöd till forskning och forskarutbildning, som för några av de kunskapsmässiga, forskningspolitiska och allmänpolitiska slutsatser som kan dras när nu programmet avslutats. To create increased opportunities for Nordic co-operation in the field of research on gendered violence as well as possibilities for researchers to work together, exchange ideas and results, the Nordic Council of Ministers decided (in 1999) to fund a five-year research programme on gender and violence. This final report accounts for the projects supported by the programme and for other forms of support to research and research education, as well as for some of the conclusions as regards knowledge, research policy and social policy that can be drawn now that the programme period has ended.

Danish

.

Slutsatser och utmaningar

Hur väl har forskningsprogrammets målsättningar uppnåtts och vilka slutsatser kan dras för framtiden? De formulerade målsättningarna kan delas in i kunskapsmässiga (ge översikt, skapa ny kunskap) forskningspolitiska (samordning, kontakter, stödja svaga forskningsmiljöer, institutionalisering) och allmänpolitiska (synlighet, status, kunskap för intervention).

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error