1887

Kön och Våld - Gender & Violence

Ett nordiskt forskningsprogram 2000-2004 - slutrapport A Nordic Research Programme 2000-2004 - Final Report

image of Kön och Våld - Gender & Violence

För att skapa reella förutsättningar för nordiskt samarbete på forskningsområdet könsrelaterat våld och möjligheter för forskare runt om i Norden att samarbeta och utbyta resultat och idéer beslutade Nordiska Ministerrådet 1999 att inrätta ett nordiskt femårigt forskningsprogram på temat kön och våld. Denna slutrapport redogör såväl för de projekt som ingått i programmet och för andra former av stöd till forskning och forskarutbildning, som för några av de kunskapsmässiga, forskningspolitiska och allmänpolitiska slutsatser som kan dras när nu programmet avslutats. To create increased opportunities for Nordic co-operation in the field of research on gendered violence as well as possibilities for researchers to work together, exchange ideas and results, the Nordic Council of Ministers decided (in 1999) to fund a five-year research programme on gender and violence. This final report accounts for the projects supported by the programme and for other forms of support to research and research education, as well as for some of the conclusions as regards knowledge, research policy and social policy that can be drawn now that the programme period has ended.

Danish

.

Projekt – Projects

Målet for dette prosjektet er å undersøke seksualisert vold i lys av seskuell strukturering på individuelt, kulturelt og diskursivt nivå. Prosjektet stiller på den ene side spørsmål om premisser for seksualisert vold, på den annen side undersøker det konsekvenser og bearbedinger av slik vold i foreldreskap og parrelasjoner hos overgrepsutsatte kvinner og deres partnere. Den felles hypotesen er at seksualisert vold, herunder incest, må forstås i sammenhang med rådende diskurser for kjønn og seksualitet i samfunnet generelt. Det samlende tema er utforsking av koder og diskurser for seksualitet og unge og vuksnes bruk og bearbeidinger av disse.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error