1887

Kön och Våld - Gender & Violence

Ett nordiskt forskningsprogram 2000-2004 - slutrapport A Nordic Research Programme 2000-2004 - Final Report

image of Kön och Våld - Gender & Violence

För att skapa reella förutsättningar för nordiskt samarbete på forskningsområdet könsrelaterat våld och möjligheter för forskare runt om i Norden att samarbeta och utbyta resultat och idéer beslutade Nordiska Ministerrådet 1999 att inrätta ett nordiskt femårigt forskningsprogram på temat kön och våld. Denna slutrapport redogör såväl för de projekt som ingått i programmet och för andra former av stöd till forskning och forskarutbildning, som för några av de kunskapsmässiga, forskningspolitiska och allmänpolitiska slutsatser som kan dras när nu programmet avslutats. To create increased opportunities for Nordic co-operation in the field of research on gendered violence as well as possibilities for researchers to work together, exchange ideas and results, the Nordic Council of Ministers decided (in 1999) to fund a five-year research programme on gender and violence. This final report accounts for the projects supported by the programme and for other forms of support to research and research education, as well as for some of the conclusions as regards knowledge, research policy and social policy that can be drawn now that the programme period has ended.

Danish

.

Inledning

De nordiska länderna karaktäriseras av en starkt uttalad jämställdhetsideologi med förankring i lagstiftning och annan offentlig normbildning, och de nordiska länderna är idag välfärdsstater där kvinnor har en förhållandevis stark ställning i det offentliga. Den konsensusorienterade nordiska jämställdhetsforskningen och jämställdhetspolitiken har lett till stora förbättringar inom många samhällsområden. Denna positiva utveckling är dock inte lika påtaglig när det gäller området kön och våld, till exempel våld och våldtäkt i nära relationer, oftast mot kvinnor och flickor. Jämställdhetsideologi utrotar inte könsbaserat våld. Detta faktum gör nordisk forskning på området internationellt intressant och viktig när det gäller nordiska välfärdsstater. I ett internationellt forskningssammanhang är nordisk forskning om könsbaserat våld inte bara ett intressant tillskott till området utan kan även öppna för nya teoretiska ansatser. Just därför att de nordiska länderna har många gemensamma strukturella och ideologiska drag kan till exempel jämförande undersökningar på områden där man har gått skilda vägar vara mycket fruktbara.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error