1887

Kön och makt i Norden. Del II Sammanfattande diskussion och analys

image of Kön och makt i Norden. Del II Sammanfattande diskussion och analys

Strävan efter en jämn könsfördelning i tillgången till samhällelig makt är en hörnsten i nordisk demokratiuppfattning och jämställdhetspolitik. Ett centralt verktyg i det jämställdhetspolitiska arbetet är kunskap om fördelningen av kvinnor och män på olika samhälleliga maktpositioner. I ”Kön och makt i Norden” kartlägger och analyserar en nordisk tvärvetenskaplig forskargrupp vad som hänt med representationen av kvinnor och män i politik och näringsliv i Norden under de senaste 15 åren. Publikationen består av två delar. I del I kartlägger forskargruppen könsfördelningen i parlamentarisk politik och lokalpolitik och undersöker styrelserna och de högsta positionerna i börsnoterade och statliga företag i de nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland. I del II presenteras en nordisk jämförelse och fördjupande artiklar som diskuterar hur skillnaden mellan den parlamentariska politikens jämställdhetssuccé och näringslivets ojämna könsstruktur kan analyseras och tolkas. Boken är en informationskälla för politiska beslutsfattare, forskare, studenter och andra som är intresserade av jämställdhet i politik och näringsliv. Projektet ”Kön och makt i Norden” har genomförts på uppdrag av de nordiska jämställdhetsministrarna och samfinansierats av Nordiska ministerrådet och NIKK - Nordiskt institut för kunskap om kön.

Swedish

.

Kön och makt i Norden – ett jämförande perspektiv

I internationella jämförelser rangordnas de fem nordiska länderna regelbundet bland de mest jämställda i världen. Samtidigt visar maktundersökningar och statistik på en ojämn fördelning av samhällets toppositioner mellan kvinnor och män även i Norden (Ruostetsaari 2008: 147, Borchorst 2002, Göransson 2007a, Skjeie & Teigen 2003). Strävan efter en jämn könsfördelning i tillgången till samhällelig makt är en hörnsten I nordisk demokratiuppfattning och jämställdhetspolitik (Nordisk Ministerråd 2006). Ett centralt verktyg i det jämställd-hetspolitiska arbetet är kunskap om fördelningen av kvinnor och män på olika samhällsområden, arbetsuppgifter och samhälleliga maktpositioner. Det är mot denna bakgrund högst relevant att Finland under sitt år som ordförande i Nordiska ministerrådet (NMR) år 2007 tog iniativet till ett ettårigt forskningsprojekt, Kön och makt i Norden.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error