1887

Kön och makt i Norden. Del II Sammanfattande diskussion och analys

image of Kön och makt i Norden. Del II Sammanfattande diskussion och analys

Strävan efter en jämn könsfördelning i tillgången till samhällelig makt är en hörnsten i nordisk demokratiuppfattning och jämställdhetspolitik. Ett centralt verktyg i det jämställdhetspolitiska arbetet är kunskap om fördelningen av kvinnor och män på olika samhälleliga maktpositioner. I ”Kön och makt i Norden” kartlägger och analyserar en nordisk tvärvetenskaplig forskargrupp vad som hänt med representationen av kvinnor och män i politik och näringsliv i Norden under de senaste 15 åren. Publikationen består av två delar. I del I kartlägger forskargruppen könsfördelningen i parlamentarisk politik och lokalpolitik och undersöker styrelserna och de högsta positionerna i börsnoterade och statliga företag i de nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland. I del II presenteras en nordisk jämförelse och fördjupande artiklar som diskuterar hur skillnaden mellan den parlamentariska politikens jämställdhetssuccé och näringslivets ojämna könsstruktur kan analyseras och tolkas. Boken är en informationskälla för politiska beslutsfattare, forskare, studenter och andra som är intresserade av jämställdhet i politik och näringsliv. Projektet ”Kön och makt i Norden” har genomförts på uppdrag av de nordiska jämställdhetsministrarna och samfinansierats av Nordiska ministerrådet och NIKK - Nordiskt institut för kunskap om kön.

Swedish

.

Kjønnskvotering i næringslivets styrer (in Norwegian)

I internasjonal sammenheng framstår likestilling ofte som en verdi med en særlig sterk forankring i de nordiske landenes kulturelle egenart og velferdsstatlig regime (Melby, Ravn & Wetterberg 2008). Likestillingsutviklingen i de nordiske landene gjennom de siste tiårene, med kvinners sterke politiske deltakelse og tilstedeværelse i politisk beslutningstaking, samt høy sysselsetting, har fungert som sentrale markeringspunkter for det nordiske likestillingsprosjektet. Det har dermed framstått som noe av et paradoks at Norden ikke også befinner seg i tet når det gjelder likestilling i den økonomiske sfære. Innenfor ledelse og eierskap av privat næringsvirksomhet har mannsdominansen vedvarende vært overveldende i alle de nordiske landene (se landsrapporterna i Kön och makt i Norden. Del I, samt Skjeie & Teigen 2003, Göransson 2006, Christiansen & Togeby 2007, Teigen & Wängnerud 2009). Mangelen på likestilling i forvaltning av den økonomiske makten har gjennom de siste tiårene fått økende oppmerksomhet i alle de nordiske landene. Etablerte grensedragninger mellom politikk og økonomi, hensynet til næringslivets autonomi og prinsippet om privat styringsrett, har imidlertid satt mye av rammene for politisk debatt og handlingsvilje i forhold til hva slags tiltak som har vært foreslått og diskutert.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error