1887

Kön och makt i Norden. Del II Sammanfattande diskussion och analys

image of Kön och makt i Norden. Del II Sammanfattande diskussion och analys

Strävan efter en jämn könsfördelning i tillgången till samhällelig makt är en hörnsten i nordisk demokratiuppfattning och jämställdhetspolitik. Ett centralt verktyg i det jämställdhetspolitiska arbetet är kunskap om fördelningen av kvinnor och män på olika samhälleliga maktpositioner. I ”Kön och makt i Norden” kartlägger och analyserar en nordisk tvärvetenskaplig forskargrupp vad som hänt med representationen av kvinnor och män i politik och näringsliv i Norden under de senaste 15 åren. Publikationen består av två delar. I del I kartlägger forskargruppen könsfördelningen i parlamentarisk politik och lokalpolitik och undersöker styrelserna och de högsta positionerna i börsnoterade och statliga företag i de nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland. I del II presenteras en nordisk jämförelse och fördjupande artiklar som diskuterar hur skillnaden mellan den parlamentariska politikens jämställdhetssuccé och näringslivets ojämna könsstruktur kan analyseras och tolkas. Boken är en informationskälla för politiska beslutsfattare, forskare, studenter och andra som är intresserade av jämställdhet i politik och näringsliv. Projektet ”Kön och makt i Norden” har genomförts på uppdrag av de nordiska jämställdhetsministrarna och samfinansierats av Nordiska ministerrådet och NIKK - Nordiskt institut för kunskap om kön.

Swedish

.

Kjønn og makt i Norden — tolkninger og forklaringsforsøk (in Norwegian)

Dette kapitlet tar opp hovedresultater fra den nye nordiske studien av kjønn og makt (Niskanen & Nyberg red. 2009), med fokus på den ujevne utviklingen i politikk og økonomi. Mens politikkfeltet har vært preget av en utvikling av økt likestilling og jevnere kjønnsbalanse som historisk sett er dramatisk, er økonomifeltet preget av relativ stillstand og maktposisjonene er fortsatt mannsdominerte. Selv om denne tendensen har vært kjent tidligere, blir den nå, gjennom den nye studien, for første gang dokumentert på bred nordisk basis.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error