1887

Kön och makt i Norden. Del II Sammanfattande diskussion och analys

image of Kön och makt i Norden. Del II Sammanfattande diskussion och analys

Strävan efter en jämn könsfördelning i tillgången till samhällelig makt är en hörnsten i nordisk demokratiuppfattning och jämställdhetspolitik. Ett centralt verktyg i det jämställdhetspolitiska arbetet är kunskap om fördelningen av kvinnor och män på olika samhälleliga maktpositioner. I ”Kön och makt i Norden” kartlägger och analyserar en nordisk tvärvetenskaplig forskargrupp vad som hänt med representationen av kvinnor och män i politik och näringsliv i Norden under de senaste 15 åren. Publikationen består av två delar. I del I kartlägger forskargruppen könsfördelningen i parlamentarisk politik och lokalpolitik och undersöker styrelserna och de högsta positionerna i börsnoterade och statliga företag i de nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland. I del II presenteras en nordisk jämförelse och fördjupande artiklar som diskuterar hur skillnaden mellan den parlamentariska politikens jämställdhetssuccé och näringslivets ojämna könsstruktur kan analyseras och tolkas. Boken är en informationskälla för politiska beslutsfattare, forskare, studenter och andra som är intresserade av jämställdhet i politik och näringsliv. Projektet ”Kön och makt i Norden” har genomförts på uppdrag av de nordiska jämställdhetsministrarna och samfinansierats av Nordiska ministerrådet och NIKK - Nordiskt institut för kunskap om kön.

Swedish

.

Genus, prestation och makt i företag

Denna artikel handlar om den ekonomiska makten i dess mest konkreta form inom den privata sektorn, nämligen aktiebolagens ekonomiska prestation och könet på de verkställande direktörerna (vd) och styrelsemedlemmarna. Ekonomisk makt är en viktig drivfjäder och den utövas på många olika nivåer i samhället och synliggörs på olika sätt. Kvinnor är ofta mindre synliga i ekonomiska maktpositioner, även om det finns rikligt med statistiska och andra belägg för att kvinnor globalt sett utgör viktiga aktörer i den ekonomiska utvecklingen. Enligt den globala databasen om nyföretagande är kvinnor och kvinnors arbete viktigt för den ekonomiska tillväxten i flera av världens ekonomier (Arenius & Kovalainen 2006, Allen et al. 2008), särskilt i mindre företag och vid skapandet av nya företag. Denna fråga har väckt politiskt intresse också i de nordiska länderna. I dessa länder är ambitionen hög att förbättra förutsättningarna för företagande och företagsamhet samt att öka produktiviteten i ekonomin på nationell nivå. Till exempel i Finland har flera s.k. strategiska projekt etablerats av arbets- och näringsministeriet. Bakom dessa strategiska projekt ligger stora samhälleliga utmaningar. Med hjälp av projekten vill man bland annat öka kvinnornas andel bland nya företagare och diskutera frågan om en jämställd utveckling inom ekonomin i framtiden. I de stora, globalt fungerande företagen, är kön och den ekonomiska makten en viktig fråga som inte enbart gäller den lokala eller den nationella ekonomin, utan också den komplexa globala ekonomin, och styrningen av företagens verksamhet.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error