1887

Kön och makt i Norden. Del II Sammanfattande diskussion och analys

image of Kön och makt i Norden. Del II Sammanfattande diskussion och analys

Strävan efter en jämn könsfördelning i tillgången till samhällelig makt är en hörnsten i nordisk demokratiuppfattning och jämställdhetspolitik. Ett centralt verktyg i det jämställdhetspolitiska arbetet är kunskap om fördelningen av kvinnor och män på olika samhälleliga maktpositioner. I ”Kön och makt i Norden” kartlägger och analyserar en nordisk tvärvetenskaplig forskargrupp vad som hänt med representationen av kvinnor och män i politik och näringsliv i Norden under de senaste 15 åren. Publikationen består av två delar. I del I kartlägger forskargruppen könsfördelningen i parlamentarisk politik och lokalpolitik och undersöker styrelserna och de högsta positionerna i börsnoterade och statliga företag i de nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland. I del II presenteras en nordisk jämförelse och fördjupande artiklar som diskuterar hur skillnaden mellan den parlamentariska politikens jämställdhetssuccé och näringslivets ojämna könsstruktur kan analyseras och tolkas. Boken är en informationskälla för politiska beslutsfattare, forskare, studenter och andra som är intresserade av jämställdhet i politik och näringsliv. Projektet ”Kön och makt i Norden” har genomförts på uppdrag av de nordiska jämställdhetsministrarna och samfinansierats av Nordiska ministerrådet och NIKK - Nordiskt institut för kunskap om kön.

Swedish

.

Förord

Kön och makt är ett tematiskt tyngdpunktsområde i Nordiska ministerrådets (NMR) jämställdhetssamarbete under åren 2006-2010. På uppdrag av jämställdhetsministrarna har NIKK - Nordiskt institut för kunskap om kön - genomfört ett ettårigt forskningsprojekt om Kön och makt i Norden. Initiativet till projektet togs av Finland under landets ordförandeår (2007) i NMR. Projektet samfinansierades av Nordiska ministerrådet och NIKK och slutfördes hösten 2009.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error