1887

Kön och makt i Norden. Del I Landsrapporter

image of Kön och makt i Norden. Del I Landsrapporter

Strävan efter en jämn könsfördelning i tillgången till samhällelig makt är en hörnsten i nordisk demokratiuppfattning och jämställdhetspolitik. Ett centralt verktyg i det jämställdhetspolitiska arbetet är kunskap om fördelningen av kvinnor och män på olika samhälleliga maktpositioner. I ”Kön och makt i Norden” kartlägger och analyserar en nordisk tvärvetenskaplig forskargrupp vad som hänt med representationen av kvinnor och män i politik och näringsliv i Norden under de senaste 15 åren. Publikationen består av två delar. I del I kartlägger forskargruppen könsfördelningen i parlamentarisk politik och lokalpolitik och undersöker styrelserna och de högsta positionerna i börsnoterade och statliga företag i de nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland. I del II presenteras en nordisk jämförelse och fördjupande artiklar som diskuterar vilka jämställdhetsåtgärder som varit effektiva och hur skillnaden mellan den parlamentariska politikens jämställdhetssuccé och näringslivets ojämna könsstruktur kan analyseras och tolkas. Boken är en informationskälla för politiska beslutsfattare, forskare, studenter och andra som är intresserade av jämställdhet i politik och näringsliv. Projektet ”Kön och makt i Norden”har genomförts på uppdrag av de nordiska jämställdhetsministrarna och samfinansierats av Nordiska ministerrådet och NIKK - Nordiskt institut för kunskap om kön.

Swedish

.

Køn og magt i politik og erhvervsliv på Færøerne

Færøerne, som et af de selvstyrende områder i Norden, har et klart ønske om at kunne sammenlignes med de andre nordiske lande i forhold til samfundsudvikling og ønsker også at være en aktiv og ligestillet del af det globale samfund. Hvorvidt Færøerne som samfund også formår at følge med i denne udvikling er et centralt spørgsmål, hvad angår ligestilling mellem kønnene. Den skæve kønsfordeling i det politiske system har været diskuteret som et problem gennem de tre sidste årtier, og diskussionen om færøske kvinders manglende repræsentation blandt erhvervslivets strateger er også et tilbagevendende emne i det offentlige rum. Denne artikel retter blikket mod kvinderepræsentation indenfor politik og erhvervsliv på Færøerne fra omkring år 2000. Artiklen er en del af det nordiske projekt „Køn og magt i Norden”, som skal belyse og identificere, hvordan der kan skabes bedre balance og ligestilling mellem kønnene i beslutningsorganer i erhvervslivet og det politiske system i de nordiske lande inklusive de selvstyrende områder.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error