1887

Kön och makt i Norden. Del I Landsrapporter

image of Kön och makt i Norden. Del I Landsrapporter

Strävan efter en jämn könsfördelning i tillgången till samhällelig makt är en hörnsten i nordisk demokratiuppfattning och jämställdhetspolitik. Ett centralt verktyg i det jämställdhetspolitiska arbetet är kunskap om fördelningen av kvinnor och män på olika samhälleliga maktpositioner. I ”Kön och makt i Norden” kartlägger och analyserar en nordisk tvärvetenskaplig forskargrupp vad som hänt med representationen av kvinnor och män i politik och näringsliv i Norden under de senaste 15 åren. Publikationen består av två delar. I del I kartlägger forskargruppen könsfördelningen i parlamentarisk politik och lokalpolitik och undersöker styrelserna och de högsta positionerna i börsnoterade och statliga företag i de nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland. I del II presenteras en nordisk jämförelse och fördjupande artiklar som diskuterar vilka jämställdhetsåtgärder som varit effektiva och hur skillnaden mellan den parlamentariska politikens jämställdhetssuccé och näringslivets ojämna könsstruktur kan analyseras och tolkas. Boken är en informationskälla för politiska beslutsfattare, forskare, studenter och andra som är intresserade av jämställdhet i politik och näringsliv. Projektet ”Kön och makt i Norden”har genomförts på uppdrag av de nordiska jämställdhetsministrarna och samfinansierats av Nordiska ministerrådet och NIKK - Nordiskt institut för kunskap om kön.

Swedish

.

Køn og magt i dansk politik og centraladministration

Formålet med denne rapport er at kortlægge og dokumentere repræsentationen af kvinder og mænd inden dansk politik og centraladministration. Rapporten tager afsæt i et bredt „top-perspektiv” med fokus på repræsentation i parlamentarisk politik, organiseringen af parlamentarisk politik, statslige råd, nævn og udvalg, chef-fordeling i centraladministrationen og kønsfordelingen af opstillede og valgte kandidater til Folketing, kommunalpolitik og EUparlamentet. Tidsperioden er 1991-2008, med visse nedslag længere tilbage i tiden. Med dette perspektiv er rapporten et studium af veluddannede kvinder og mænds positioner i dansk politik og offentlig administration på linje med f.eks. de danske, norske og svenske magtundersøgelser (Christiansen, Møller & Togeby 2001; Göransson 2006; Skjeie & Teigen 2003).

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error