1887

Kön och makt i Norden. Del I Landsrapporter

image of Kön och makt i Norden. Del I Landsrapporter

Strävan efter en jämn könsfördelning i tillgången till samhällelig makt är en hörnsten i nordisk demokratiuppfattning och jämställdhetspolitik. Ett centralt verktyg i det jämställdhetspolitiska arbetet är kunskap om fördelningen av kvinnor och män på olika samhälleliga maktpositioner. I ”Kön och makt i Norden” kartlägger och analyserar en nordisk tvärvetenskaplig forskargrupp vad som hänt med representationen av kvinnor och män i politik och näringsliv i Norden under de senaste 15 åren. Publikationen består av två delar. I del I kartlägger forskargruppen könsfördelningen i parlamentarisk politik och lokalpolitik och undersöker styrelserna och de högsta positionerna i börsnoterade och statliga företag i de nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland. I del II presenteras en nordisk jämförelse och fördjupande artiklar som diskuterar vilka jämställdhetsåtgärder som varit effektiva och hur skillnaden mellan den parlamentariska politikens jämställdhetssuccé och näringslivets ojämna könsstruktur kan analyseras och tolkas. Boken är en informationskälla för politiska beslutsfattare, forskare, studenter och andra som är intresserade av jämställdhet i politik och näringsliv. Projektet ”Kön och makt i Norden”har genomförts på uppdrag av de nordiska jämställdhetsministrarna och samfinansierats av Nordiska ministerrådet och NIKK - Nordiskt institut för kunskap om kön.

Swedish

.

Køn og magt i dansk erhvervsliv

Formålet med denne rapport er at kortlægge fordelingen af kvinder og mænd i det danske erhvervsliv for at få en fornemmelse af, hvorvidt kvinder og mænd har samme muligheder for at have indflydelse i forhold til økonomiske anliggender. Sådanne opgørelser og analyser findes kun i meget begrænset omfang i den eksisterende (danske) litteratur og vedrører hovedsagligt ledelsen af de private virksomheder (se fx Borchorst 2002; Kossowska et al. 2005; Smith et al. 2008). Borchorst (2002) er den del af den danske magtudredning, der beskæftiger sig med de kønsmæssige aspekter af fordelingen af magten i Danmark. Hovedparten af denne undersøgelse af erhvervslivets elite er foretaget for år 1999 for 189 danske virksomheder og finder at kvindeandelen blandt administrerende direktører var 1 %, blandt virksomhedernes bestyrelsesformænd 2 % og blandt alle bestyrelsesmedlemmer 12 % (men blandt ikke-medarbejdervalgte 4 %). Kossowska et al. (2005) finder at kvinderne udgjorde 2,5 %-4,3 % af de administrerende direktører i de ca. 2 300 største danske virksomheder i perioden 1993-2001 og at trenden generelt var positiv i perioden. For bestyrelsesmedlemmer var trenden derimod negativ og kvindeandelen faldt fra ca. 12 % til 10 %. Generelt korresponderer resultaterne i denne rapport udmærket med de tidligere fundne resultater, men som følge af at udvalgskriteriet er anderledes (her medtages kun de børsnoterede virksomheder) er populationen af virksomheder anderledes og dermed er de fundne tal ikke direkte sammenlignelige. Derudover belyses kønsfordelingen i de største statsejede virksomheder samt diverse økonomiske organisationer.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error