1887

Kön och makt i Norden. Del I Landsrapporter

image of Kön och makt i Norden. Del I Landsrapporter

Strävan efter en jämn könsfördelning i tillgången till samhällelig makt är en hörnsten i nordisk demokratiuppfattning och jämställdhetspolitik. Ett centralt verktyg i det jämställdhetspolitiska arbetet är kunskap om fördelningen av kvinnor och män på olika samhälleliga maktpositioner. I ”Kön och makt i Norden” kartlägger och analyserar en nordisk tvärvetenskaplig forskargrupp vad som hänt med representationen av kvinnor och män i politik och näringsliv i Norden under de senaste 15 åren. Publikationen består av två delar. I del I kartlägger forskargruppen könsfördelningen i parlamentarisk politik och lokalpolitik och undersöker styrelserna och de högsta positionerna i börsnoterade och statliga företag i de nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland. I del II presenteras en nordisk jämförelse och fördjupande artiklar som diskuterar vilka jämställdhetsåtgärder som varit effektiva och hur skillnaden mellan den parlamentariska politikens jämställdhetssuccé och näringslivets ojämna könsstruktur kan analyseras och tolkas. Boken är en informationskälla för politiska beslutsfattare, forskare, studenter och andra som är intresserade av jämställdhet i politik och näringsliv. Projektet ”Kön och makt i Norden”har genomförts på uppdrag av de nordiska jämställdhetsministrarna och samfinansierats av Nordiska ministerrådet och NIKK - Nordiskt institut för kunskap om kön.

Swedish

.

Kön och makt i politik och näringsliv på Åland

Syftet med den här artikeln är att försöka skapa en bild av maktens könsfördelning inom politik och näringsliv på Åland. Första delen beskriver kvinnors och mäns representation på det politiska området medan den senare delen fokuserar på könsfördelningen i näringslivets toppskikt. I projektet definieras den strukturella makten som positionsmakt, dvs. Som innehav av formella, institutionella positioner (jfr Göransson 2006: 54). Det handlar om att avgränsa ett skikt av formella positioner och kartlägga deras innehavare. I ett litet samhälle som Åland är det inte förvånande att några människor återfinns på flera viktiga poster inom politik och näringsliv (Svahnström 1998: 19), vilket betyder att antalet toppositioner kan antas vara fler än antalet innehavare. I små företag och partier där strukturerna inte alltid är så formaliserade kan också samma person ha flera och ibland oklara “toppositioner” inom företaget eller partiet. Den här studien tar utgångspunkt i positionerna och vilka av dessa som besitts av kvinnor respektive män - inte i en strävan efter att ringa in vilka personer “den åländska makteliten” består av.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error