1887

Kön och makt i Norden. Del I Landsrapporter

image of Kön och makt i Norden. Del I Landsrapporter

Strävan efter en jämn könsfördelning i tillgången till samhällelig makt är en hörnsten i nordisk demokratiuppfattning och jämställdhetspolitik. Ett centralt verktyg i det jämställdhetspolitiska arbetet är kunskap om fördelningen av kvinnor och män på olika samhälleliga maktpositioner. I ”Kön och makt i Norden” kartlägger och analyserar en nordisk tvärvetenskaplig forskargrupp vad som hänt med representationen av kvinnor och män i politik och näringsliv i Norden under de senaste 15 åren. Publikationen består av två delar. I del I kartlägger forskargruppen könsfördelningen i parlamentarisk politik och lokalpolitik och undersöker styrelserna och de högsta positionerna i börsnoterade och statliga företag i de nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland. I del II presenteras en nordisk jämförelse och fördjupande artiklar som diskuterar vilka jämställdhetsåtgärder som varit effektiva och hur skillnaden mellan den parlamentariska politikens jämställdhetssuccé och näringslivets ojämna könsstruktur kan analyseras och tolkas. Boken är en informationskälla för politiska beslutsfattare, forskare, studenter och andra som är intresserade av jämställdhet i politik och näringsliv. Projektet ”Kön och makt i Norden”har genomförts på uppdrag av de nordiska jämställdhetsministrarna och samfinansierats av Nordiska ministerrådet och NIKK - Nordiskt institut för kunskap om kön.

Swedish

.

Kön och makt i isländskt näringsliv

Denna rapport är en del av projektet “Kön och makt i Norden”. Projektet har som syfte att belysa och analysera fördelningen av strukturell makt mellan kvinnor och män inom politik och näringsliv. I denna rapport presenterar vi den del som handlar om kvinnor och män i isländskt näringsliv. Rapporten behandlar framför allt tidsperioden 1995-2009, med viss variation i tid beroende på tillgängligt källmaterial. Maktutredningar av det slag som har gjorts i Danmark, Norge och Sverige har inte genomförts på Island, varken vad gäller politik eller näringsliv. Det innebär att tillgången till kunskap och material på området är begränsad. Den isländska regeringen har dock initierat en del mindre utredningar angående kvinnors position i näringslivet och dess organisationer. År 2000 tillsatte statsministern ett utskott vars uppdrag var att granska kvinnors ekonomiska makt. Utredningen tog fram data om könslöneskillnaderna, om kvinnors och mäns utbildning, arbetsmarknadsdeltagande samt en Gallup-undersökning om allmänhetens syn på kvinnors och mäns position i samhället. Utskottets rapport visade att män hade större ekonomisk makt än kvinnor, att de hade högre löner och att de oftare deltog i företagsstyrelser än kvinnor (Forsætisráðuneytið 2004: 41).

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error