1887

Kön och makt i Norden. Del I Landsrapporter

image of Kön och makt i Norden. Del I Landsrapporter

Strävan efter en jämn könsfördelning i tillgången till samhällelig makt är en hörnsten i nordisk demokratiuppfattning och jämställdhetspolitik. Ett centralt verktyg i det jämställdhetspolitiska arbetet är kunskap om fördelningen av kvinnor och män på olika samhälleliga maktpositioner. I ”Kön och makt i Norden” kartlägger och analyserar en nordisk tvärvetenskaplig forskargrupp vad som hänt med representationen av kvinnor och män i politik och näringsliv i Norden under de senaste 15 åren. Publikationen består av två delar. I del I kartlägger forskargruppen könsfördelningen i parlamentarisk politik och lokalpolitik och undersöker styrelserna och de högsta positionerna i börsnoterade och statliga företag i de nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland. I del II presenteras en nordisk jämförelse och fördjupande artiklar som diskuterar vilka jämställdhetsåtgärder som varit effektiva och hur skillnaden mellan den parlamentariska politikens jämställdhetssuccé och näringslivets ojämna könsstruktur kan analyseras och tolkas. Boken är en informationskälla för politiska beslutsfattare, forskare, studenter och andra som är intresserade av jämställdhet i politik och näringsliv. Projektet ”Kön och makt i Norden”har genomförts på uppdrag av de nordiska jämställdhetsministrarna och samfinansierats av Nordiska ministerrådet och NIKK - Nordiskt institut för kunskap om kön.

Swedish

.

Kön och makt i isländsk politik

Projektet “Kön och makt i Norden” har som syfte att, bl. a. med hjälp av befintliga forskningsresultat och statistik, sammanställa jämförbara siffror över kvinnor och mäns representation i beslutsfattande positioner inom politik och näringsliv i varje nordiskt land och i de självstyrande områdena. I denna rapport presenteras den del som handlar om kvinnor och män i isländsk politik. Studien omfattar i huvudsak tidsperioden 1995-2008, men den avgörs av tillgängliga data. De data som presenteras bygger först och främst på offentlig statistik, främst från Statistiska centralbyrån på Island (Hagstofa Íslands), men också på information från andra källor. Begreppet “politik” definieras i breda termer och studien utgör en kartläggning av positioner och deras innehavare inom partipolitik parlamentarisk politik, regeringens förvaltning, utrikespolitik, kommunal politik samt presidentämbetet.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error