1887

Integrering i Danmark, Sverige og Norge

Felles utfordringer - like løsninger?

image of Integrering i Danmark, Sverige og Norge

Rapporten belyser følgende hoved-problemstillinger: Hva er hovedtrekkene i integrerings-regimene i Danmark, Sverige og Norge? Hvor like er de, og hva er det som skiller? Hvilke erfaringer har Danmark, Norge og Sverige med introduksjonsordning for nyankomne? Hvilke arbeidsmetoder peker seg ut som særlig effektive, og hva har vært (og er) alvorlige barrierer i arbeidet med å implementere de mest effektive arbeidsmetodene? Hvilke tiltak har de tre landene anvendt for å motivere arbeidsgivere for å rekruttere innvandrere/ ta imot innvandrere på praksisplass, og hvilke erfaringer har de gjort med disse tiltakene? Hva kjennetegner arbeidsgivere som er positive til å ta imot nyankomne innvandrere på praksisplass, eventuelt rekruttere dem i ordinære jobber?

Norwegian

.

Introduksjonsprogrammets utforming i Danmark, Sverige og Norge

Over hele Vest-Europa har integreringspolitikken i stadig større grad blitt tydeliggjort gjennom egne lover og i egne introduksjonsordninger for nykommerne (Carrera 2006). Danmark var tidlig ute da de allerede i 1999 formaliserte sitt regime for integrering av flyktninger og innvandrere gjennom egen lov. Norge fulgte etter 1 september 2004 etter omfattende utprøving av ulike organisatoriske løsninger og arbeidsmetoder fra 1998 og fram til 2003. Lovregulering ble også anbefalt i Sverige i 2003 av en statlig oppnevnt komité som skulle utrede flyktningmottak og introduksjon, men ble avvist av Riksdagen med begrunnelsen at de nødvendige forhold som Svensk for innvandrere (Sfi), skolegang og inntektssikring allerede var regulert i lovs form (SOU 2003:247). Sverige har like fullt hatt en ordning med introduksjonsprogram og introduksjonsplaner for flyktninger siden 1 januar 1991, regulert som en forordning med tilhørende anbefalinger.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error