1887

Integrering i Danmark, Sverige og Norge

Felles utfordringer - like løsninger?

image of Integrering i Danmark, Sverige og Norge

Rapporten belyser følgende hoved-problemstillinger: Hva er hovedtrekkene i integrerings-regimene i Danmark, Sverige og Norge? Hvor like er de, og hva er det som skiller? Hvilke erfaringer har Danmark, Norge og Sverige med introduksjonsordning for nyankomne? Hvilke arbeidsmetoder peker seg ut som særlig effektive, og hva har vært (og er) alvorlige barrierer i arbeidet med å implementere de mest effektive arbeidsmetodene? Hvilke tiltak har de tre landene anvendt for å motivere arbeidsgivere for å rekruttere innvandrere/ ta imot innvandrere på praksisplass, og hvilke erfaringer har de gjort med disse tiltakene? Hva kjennetegner arbeidsgivere som er positive til å ta imot nyankomne innvandrere på praksisplass, eventuelt rekruttere dem i ordinære jobber?

Norwegian

.

Integreringsregimene – hvem gjør hva?

Avveiningen mellom hensynet til likebehandling og behovet for tilrettelagte tjenester for minoritetsbefolkningen har ført til likeartede løsninger i Danmark, Norge og Sverige: Nyankomne flyktninger og innvandrere mottar en tidsbegrenset, omfattende og relativt intensiv introduksjonsordning. Etter at introduksjonsperioden er over skal innvandrerbefolkningen betjenes av de samme tilbud og institusjoner som yter tjenester overfor resten av befolkningen. Det innebærer at det er den generelle arbeidsmarkedspolitikken som er det viktigste arbeidsmarkedsintegrerende virkemiddelet overfor innvandrere som ikke deltar i introduksjonsprogram, og for innvandrere som ikke er i arbeid etter to-tre års deltakelse i introduksjonsprogram.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error