1887

Integrering i Danmark, Sverige og Norge

Felles utfordringer - like løsninger?

image of Integrering i Danmark, Sverige og Norge

Rapporten belyser følgende hoved-problemstillinger: Hva er hovedtrekkene i integrerings-regimene i Danmark, Sverige og Norge? Hvor like er de, og hva er det som skiller? Hvilke erfaringer har Danmark, Norge og Sverige med introduksjonsordning for nyankomne? Hvilke arbeidsmetoder peker seg ut som særlig effektive, og hva har vært (og er) alvorlige barrierer i arbeidet med å implementere de mest effektive arbeidsmetodene? Hvilke tiltak har de tre landene anvendt for å motivere arbeidsgivere for å rekruttere innvandrere/ ta imot innvandrere på praksisplass, og hvilke erfaringer har de gjort med disse tiltakene? Hva kjennetegner arbeidsgivere som er positive til å ta imot nyankomne innvandrere på praksisplass, eventuelt rekruttere dem i ordinære jobber?

Norwegian

.

Felles utfordringer – nesten like løsninger

Utgangspunket for dette forprosjektet var en tanke om at de skandinaviske landene er svært like og følgelig også møter likeartede utfordringer i sin innvandrings- og integreringspolitikk. De vedvarende forskjellene i yrkesdeltakelse i ulike deler av befolkningen er viet stadig større oppmerksomhet i alle de tre landene. Selv om yrkesdeltakelsen øker med botid for alle grupper av flyktninger og innvandrere, skjer utviklingen i ulikt tempo og stopper opp på ulike nivåer – for mange grupper på et nivå som er lavere enn i befolkningen for øvrig.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error