1887

Innvandringens velferdspolitiske konsekvenser

Nordisk kunnskapsstatus

image of Innvandringens velferdspolitiske konsekvenser

Samfunnsforskningen i Norden har i veldig liten grad tematisert koplingen mellom velferdsstat og utviklingen av flerkulturelle samfunn. Dette er på mange måter bemerkelsesverdig, gitt de nære forbindelser som eksisterer mellom velferdsstaten og innvandring i de nordiske landene. Denne litteraturgjennomgangen og tilstandsanalysen har gjort det klart at temaområdet innvandring og velferdsstat rommer et vell av interessante og viktige problemstillinger, men også til dels uløselige spenninger. Forskere i Norden begynner nå å stille spørsmålet om det kan være egenskaper ved selve velferdsstaten som i praksis motarbeider integreringsmålene. Er det med andre ord noe ved velferdsstatens struktur og virkemåte som i seg selv motvirker eller hemmer innlemming av nykommere? Er det passivitet - det vil si mangel på tiltak - eller er det feil tiltak som har skylden for dårlige resultater? Skjer det en (strukturell) utestengning eller er det snakk om en klientifisering? Hvordan har de siste tiårs reformer i velferdsordninger i Norden virket inn på innvandreres muligheter til integrasjon? Hvordan har skiftningene i satsing på særtiltak versus universelle ordninger slått ut når det gjelder innvandrerbefolkningens levekår og tilknytning til arbeidslivet? Temaet Innvandring og den nordiske velferdsstat åpner seg som et stort og utfordrende forskningsfelt innenfor Norden som regional enhet, på tvers av landegrensene i Norden og mellom Norden og verden utenfor - det være seg resten av EU eller områder utenfor Unionen.

Norwegian

.

Landrapporter

I dette kapitlet vil vi gi en svært kortfattet oppsummering av situasjonen i hvert enkelt nordisk land med hensyn til innvandringshistorikk, sentrale forskningsmiljøer og -temaer. Vi har med utgangspunkt i vår egen lesning, samt ved hjelp av foreliggende litteraturoversikter, også forsøkt å presentere noen hovedtemaer som vi mener preger forskningsdiskursen i hvert enkelt land. Vårt inntrykk er at det finnes til dels store forskjeller mellom de ulike landene når det gjelder hvilke perspektiver og tema som dominerer forskningen på innvandring og velferdsstat. Vi har ingen ambisjoner om å kartlegge og forklare alle likheter og forskjeller mellom landene her, men nøyer oss med en stikkordsmessig fremstilling av forholdene i hvert enkelt land. Igjen vil det være slik at vi ikke kan nevne alle miljøer som driver med relevant forskning, men vi mener vi har fått med de mest sentrale. Det betyr ikke at det ikke foregår relevant forskning utenfor de miljøene som er omtalt her.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error