1887

Hushållens överskuldsättning i Norden

Rapport från ett samnordiskt forskningsseminarium om orsakerna till och konsekvenserna av nordiska konsumenters överskuldsättning

image of Hushållens överskuldsättning i Norden

Denna rapport är resultatet av det första tvärvetenskapliga forskarseminariet i Norden som behandlar överskuldsättning som samhällsfenomen. Framväxten av den moderna form av överskuldsättning som vi idag ser i de allra flesta västerländska samhällen, utgör ett allvarligt hot inte enbart mot de direkt drabbade individerna och hushållen, utan även mot samhället i sin helhet. Överskuldsättningsproblemen av den nya typ som vi här diskuterar, tog sin början i mitten och slutet av 1980-talet. Vad gäller de nordiska länderna tyder mycket på, att Norge och i viss mån Danmark, kom att drabbas tidigast, medan Sverige och Finland kom att drabbas extra hårt ungefär samtidigt, under den svåra ekonomiska recessionen 1990-1994. Man hade kunnat tro att den svåra situationen som vi bevittnade för ett tiotal år sedan skulle vara av övergående natur. Det finns dock inget som tyder på att detta antagande skulle stämma. Många nordiska hushåll är återigen höggradigt kreditberoende, och kan sägas balansera på en mycket skör tråd om hastigt påkomna och oförutsägbara omvärldshändelser skulle drabba dem. Det är också så att stora grupper av unga och ekonomiskt sårbara konsumenter nu träder in på kreditmarknaden. Statistik från de nordiska länderna, men även från länder inom den Europeiska Unionen, visar att antalet överskuldsatta hushåll, och hushåll med betalningsproblem, inte minskat påtagligt sedan krisåren. Detta sammantaget gör att vi kan tala om överskuldsättning som ett av det moderna konsumtionssamhällets mer allvarliga gissel.

Finnish

.

The relative debt burden and the likelihood of running into debt- and payment problems

On various occasions, Norwegian banks have expressed considerable concerns about sudden increases in the borrowing rates on private loans. The reason is, of course, the anticipated growth in the number of households being unable to handle their financial obligations. The critical parameter involved – also used by banks as a tool in their lending activities – is the relative debt burden as expressed by the debt over income ratio. In order to handle market fluctuations, borrowers are advised not to exceed a certain ratio value – typically 2.0 or 2.5. But just how good are such rules of thumb? The actuality of the question has not whittled down with the doubling of the Norwegian rates from April to August 1998. On the contrary, it is now more important than ever to evaluate any precautionary measure liable to preventing debt- and payment problems.

Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error