1887

Hushållens överskuldsättning i Norden

Rapport från ett samnordiskt forskningsseminarium om orsakerna till och konsekvenserna av nordiska konsumenters överskuldsättning

image of Hushållens överskuldsättning i Norden

Denna rapport är resultatet av det första tvärvetenskapliga forskarseminariet i Norden som behandlar överskuldsättning som samhällsfenomen. Framväxten av den moderna form av överskuldsättning som vi idag ser i de allra flesta västerländska samhällen, utgör ett allvarligt hot inte enbart mot de direkt drabbade individerna och hushållen, utan även mot samhället i sin helhet. Överskuldsättningsproblemen av den nya typ som vi här diskuterar, tog sin början i mitten och slutet av 1980-talet. Vad gäller de nordiska länderna tyder mycket på, att Norge och i viss mån Danmark, kom att drabbas tidigast, medan Sverige och Finland kom att drabbas extra hårt ungefär samtidigt, under den svåra ekonomiska recessionen 1990-1994. Man hade kunnat tro att den svåra situationen som vi bevittnade för ett tiotal år sedan skulle vara av övergående natur. Det finns dock inget som tyder på att detta antagande skulle stämma. Många nordiska hushåll är återigen höggradigt kreditberoende, och kan sägas balansera på en mycket skör tråd om hastigt påkomna och oförutsägbara omvärldshändelser skulle drabba dem. Det är också så att stora grupper av unga och ekonomiskt sårbara konsumenter nu träder in på kreditmarknaden. Statistik från de nordiska länderna, men även från länder inom den Europeiska Unionen, visar att antalet överskuldsatta hushåll, och hushåll med betalningsproblem, inte minskat påtagligt sedan krisåren. Detta sammantaget gör att vi kan tala om överskuldsättning som ett av det moderna konsumtionssamhällets mer allvarliga gissel.

Finnish

.

New technology and consumer cultures of Finnish young people

According to Manuel Castells, Finland is the first "real" information society in the world (Castells 2000, 72). This argument may be exaggerated, but yet the shift from a country struggling with a deep economic depression in the early 1990s, to a pioneer country of information and communication technology (ICT), has been very rapid indeed. Young people, in particular, have created totally new communication cultures and consumption styles. In Finland, young people have adapted the information and communication technology (ICT) and the related consumption styles much more rapidly than the rest of the population. According to the Eurobarometers, 93 per cent of Finnish young people aged 15-24 used a mobile phone regularly in 2001. About 75 per cent of the young people aged 15-24 used the computer at least weekly and almost 60 per cent of young people used the Internet and sent emails at frequently. Only one per cent of Finnish young people had never used the computer in 2001. For comparison, the percentage of young non-users was five in France and Belgium, eight in Germany, 10 in Great-Britain and 15 in Portugal (Kuure 2003, 16-19).

Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error