1887

Hushållens överskuldsättning i Norden

Rapport från ett samnordiskt forskningsseminarium om orsakerna till och konsekvenserna av nordiska konsumenters överskuldsättning

image of Hushållens överskuldsättning i Norden

Denna rapport är resultatet av det första tvärvetenskapliga forskarseminariet i Norden som behandlar överskuldsättning som samhällsfenomen. Framväxten av den moderna form av överskuldsättning som vi idag ser i de allra flesta västerländska samhällen, utgör ett allvarligt hot inte enbart mot de direkt drabbade individerna och hushållen, utan även mot samhället i sin helhet. Överskuldsättningsproblemen av den nya typ som vi här diskuterar, tog sin början i mitten och slutet av 1980-talet. Vad gäller de nordiska länderna tyder mycket på, att Norge och i viss mån Danmark, kom att drabbas tidigast, medan Sverige och Finland kom att drabbas extra hårt ungefär samtidigt, under den svåra ekonomiska recessionen 1990-1994. Man hade kunnat tro att den svåra situationen som vi bevittnade för ett tiotal år sedan skulle vara av övergående natur. Det finns dock inget som tyder på att detta antagande skulle stämma. Många nordiska hushåll är återigen höggradigt kreditberoende, och kan sägas balansera på en mycket skör tråd om hastigt påkomna och oförutsägbara omvärldshändelser skulle drabba dem. Det är också så att stora grupper av unga och ekonomiskt sårbara konsumenter nu träder in på kreditmarknaden. Statistik från de nordiska länderna, men även från länder inom den Europeiska Unionen, visar att antalet överskuldsatta hushåll, och hushåll med betalningsproblem, inte minskat påtagligt sedan krisåren. Detta sammantaget gör att vi kan tala om överskuldsättning som ett av det moderna konsumtionssamhällets mer allvarliga gissel.

Finnish

.

Några funderingar och anledningar med juridiska aspekter till att överskuldsättning kan uppstå: Förslag till förändringar (in Swedish)

Jag har vid åtskilliga tillfällen blivit inbjuden av banker och inkassobolag när gäldenärers obeståndssituation särskilt behandlats. Varje gång jag deltagit och framfört åsikter om utökat konsumentskydd vid kreditgivning har atmosvären andats positivism men likafullt har det känts som om "förståelsen" för gäldenärens situation stannat inom möteslokalens väggar. Det har också visat sig att den känslan varit befogad. Det är mot denna bakgrund denna framställning och med förslag till förändringar skall begrundas. Min kritik mot svenska kreditgivare är med andra ord hård och för att konsumentskyddet i grunden skall kunna stärkas krävs egentligen en annan syn och förståelse för gäldenärens situation, särskilt när anledningen kan relateras till förhållanden som denne inte kan råda över och/eller när det gäller framtida händelser. Det är inte rimligt att merparten av ansvaret också fortsättningsvis för kredit- och borgensavtalen i dessa avseenden skall åläggas den svagare parten.

Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error