1887

Hushållens överskuldsättning i Norden

Rapport från ett samnordiskt forskningsseminarium om orsakerna till och konsekvenserna av nordiska konsumenters överskuldsättning

image of Hushållens överskuldsättning i Norden

Denna rapport är resultatet av det första tvärvetenskapliga forskarseminariet i Norden som behandlar överskuldsättning som samhällsfenomen. Framväxten av den moderna form av överskuldsättning som vi idag ser i de allra flesta västerländska samhällen, utgör ett allvarligt hot inte enbart mot de direkt drabbade individerna och hushållen, utan även mot samhället i sin helhet. Överskuldsättningsproblemen av den nya typ som vi här diskuterar, tog sin början i mitten och slutet av 1980-talet. Vad gäller de nordiska länderna tyder mycket på, att Norge och i viss mån Danmark, kom att drabbas tidigast, medan Sverige och Finland kom att drabbas extra hårt ungefär samtidigt, under den svåra ekonomiska recessionen 1990-1994. Man hade kunnat tro att den svåra situationen som vi bevittnade för ett tiotal år sedan skulle vara av övergående natur. Det finns dock inget som tyder på att detta antagande skulle stämma. Många nordiska hushåll är återigen höggradigt kreditberoende, och kan sägas balansera på en mycket skör tråd om hastigt påkomna och oförutsägbara omvärldshändelser skulle drabba dem. Det är också så att stora grupper av unga och ekonomiskt sårbara konsumenter nu träder in på kreditmarknaden. Statistik från de nordiska länderna, men även från länder inom den Europeiska Unionen, visar att antalet överskuldsatta hushåll, och hushåll med betalningsproblem, inte minskat påtagligt sedan krisåren. Detta sammantaget gör att vi kan tala om överskuldsättning som ett av det moderna konsumtionssamhällets mer allvarliga gissel.

Finnish

.

Erfaringer med gjeldsordningsloven: Behovet for endringer (in Norwegian)

Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) ble vedtatt sommeren 1992 og trådte i kraft den 1 januar 1993. Gjeldsordningslovens formål er å hjelpe privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer til å komme til en ordning med sine kreditorer. Loven gir, under visse forutsetninger, skyldneren en rett til å få redusert sine forpliktelser i tilstrekkelig grad til at vedkommende kan gjenvinne kontrollen over sin økonomi. Loven skal også sikre at skyldneren innfrir sine forpliktelser i størst mulig grad, samt at det skjer en ordnet fordeling mellom kreditorene. I praksis vil loven også sikre skyldneren en minimum levestandard, herunder rett til en nøktern bolig. Tilblivelsen av gjeldsordningsloven var et ledd i den offentlige innsatsen mot gjeldsproblemene blant private hushold ved begynnelsen av 90-tallet, men loven har utvilsomt sin berettigelse også i «gode tider», idet gjeldsproblemer i private hushold har blitt et mer eller mindre permanent samfunnsproblem.

Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error