1887

Frisk i naturen

Ett nordiskt projket

image of Frisk i naturen

”Frisk i naturen” är ett nordiskt projekt med fokus på vad naturen kan göra för folkhälsa. Projektet påbörjades i augusti 2009 och avslutade i december 2012. Projektet drivs utav Friluftslivet fellesorganisation på vägnar av de andra nordiska paraplyorganisationerna för friluftsliv i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. I referensgruppen sitter dessutom hälso- och miljö sektorerna i respektive land. Syftet med projektet är att synliggöra den evidensbaserade kunskap vi har i norden kring naturens inverkan på folkhälsan, nätverka, erbjuda olika verktyg, förenkla och förkorta kontaktytorna, visa på goda exempel och lära av varandra. Vi har en starkare röst via ett Nordiskt samarbete. Målgruppen är politiker och andra beslutsfattar på olika nivåer i samhället men ”verktygen är också tänkta till att underlätta och synliggöra fakta för andra yrkeskategorier, så som pedagoger, landskapsarkitekter, folkhälsoplanerare, sjukvårdspersonal etc. Projektets fokusområden är, utomhuspedagogik, grönområden, prevention/promotion och mental hälsa.www.friskinaturen.org

Swedish

.

Abstract

We are getting older, the non-communicable diseases (NCD) or the welfare diseases, are increasing rapidly in all our countries. The NCD´s account for more than 60 percent of the global disease burden and its socioeconomic effects, including production loses, are enormous. Healthcare costs are skyrocketing and we need to start thinking more proactive not only treatment. Outdoor recreation is a huge source of power for better health but is often not even on the agenda when we talk “Public Health” in the Nordic countries. That’s why we started this project; “Healthy in nature.”

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error