1887

Föräldraledighet, omsorgspolitik och jämställdhet i Norden

image of Föräldraledighet, omsorgspolitik och jämställdhet i Norden

De nordiska länderna anses ofta var föregångsländer när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Generellt sett står kvinnor starkare i Norden än i övriga världen och på de flesta, eller alla, samhällsområden finns en uttalad vilja att öka och stärka jämställdheten. De senaste åren har mycket hänt på familjefronten med ökat deltagande från män både i barnomsorgen, hushållsarbetet och på andra områden som hittills i huvudsak har varit kvinnornas värld. Då och då dyker det upp i den allmänna debatten röster som undrar om denna satsning på lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter för kvinnor och män har skett på bekostnad av barnen. Speciellt gäller det då utbyggnaden av barnomsorgen och satsningen kring uppdelningen av föräldraledigheten mellan mammor och pappor. I denna bok diskuteras aspekter av denna problematik. Här ges en samlad översikt över utvecklingen i Norden av föräldraledighet och barnomsorg både när det gäller politik och policy. Dessutom diskuteras forskning om barnens situation i Norden och vad vi anser oss veta om hur barn i Norden mår i internationell jämförelse. Boken är resultatet av ett samnordiskt projekt under redaktion av Guðný Björk Eydal och Ingólfur V. Gíslason. Övriga författare är Berit Brandth, Ann-Zofie Duvander, Johanna Lammi-Taskula och Tine Rostgaard.

Swedish

.

Familiepolitikken og barnas beste (in Norwegian)

I dette kapitlet er spørsmålet hvilken innvirkning de omsorgspolitiske ordningene har på barns velferd. Hensikten er å gi en oversikt over forskningsstatusen i Norden når det gjelder dette spørsmålet. Vi begynner med en generell diskusjon om barnets status og stilling i de nordiske landene, og en kort diskusjon om synspunkter på barn og deres velferd.. Deretter følger en diskusjon om hvilken betydning foreldrepermisjonen har for barns velferd med særlig fokus på helse, kognitiv og sosial utvikling. Vi tar spesielt for oss hvilken betydning farsrollen har for barna siden det har vært en viktig del av den nordiske sosialpolitikken å oppmuntre til økt fedredeltakelse i den nære barneomsorgen. Deretter følger en gjennomgang av barnehagens betydning for barnet, når det skal begynne, hvor lenge barnet kan (eller bør) være der, og om barnehagen har positiv eller negativ innvirkning på barna.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error