1887

Empiri, evidens, empati

Nordiska röster om kunskapsutveckling i socialt arbete

image of Empiri, evidens, empati

I den här antologin beskrivs hur man arbetat för att förstärka kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten i de nordiska länderna under senare år. Dels ges översiktliga beskrivningar från varje land, dels ges exempel på lokala projekt. Av beskrivningarna framgår att satsningarna kommit igång ungefär samtidigt i de fem länderna men att de genomförts på olika sätt. Även motiven kan ha skiftat men det ?nns ?era gemensamma utgångspunkter, t.ex. en åldrande befolkning, minskat skatteunderlag och ökade krav från såväl brukare/klienter som medborgare. I antologin aktualiseras viktiga frågor som: Vilken roll ska staten ha när det gäller kunskapsutveckling? Hur undviker man att initiativen endast blir dagsländor? Med utgångspunkt från bl.a. de olika bidragen i antologin, förs i ett avslutande kapitel ett resonemang kring kunskapsbegreppet inom disciplinen socialt arbete.

Norwegian

.

Vad behöver socialarbetare kunna? - reflexioner utifrån ett köns- och lärandeperspektiv

Det håller på att hända något mycket spännande med det sätt vi tänker om hur vi tänker och lär. Ett exempel på detta är att vi, istället för att fundera över vad vi som utbildare ska kunna »ge« våra socionomstuderande, i allt större utsträckning börjar fråga oss: »Vad behöver våra studerande kunna när de lämnar kursen eller utbildningen?« Den frågan väcker helt nya följdfrågor, exempelvis: Vilka är de relevanta och nödvändiga kunskaper och färdigheter som socionomer behöver ha? Vilka är våra studerande? Betyder kön och kulturell tillhörighet något för lärandet? Vilka hinder finns för de studerandes lärande?Hur kan lärande stimuleras? Hur ser lärandets processer ut? Hur utvecklas färdigheter och förmågor? Vad ska prioriteras i grundutbildning och vad bör läggas som vidareutbildning eller utbildning på arbetsplatsen? Vilka är de lärare som undervisar på socialarbetarutbildning? Vilka kompetenser behöver dessa lärare ha?

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error