1887

Empiri, evidens, empati

Nordiska röster om kunskapsutveckling i socialt arbete

image of Empiri, evidens, empati

I den här antologin beskrivs hur man arbetat för att förstärka kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten i de nordiska länderna under senare år. Dels ges översiktliga beskrivningar från varje land, dels ges exempel på lokala projekt. Av beskrivningarna framgår att satsningarna kommit igång ungefär samtidigt i de fem länderna men att de genomförts på olika sätt. Även motiven kan ha skiftat men det ?nns ?era gemensamma utgångspunkter, t.ex. en åldrande befolkning, minskat skatteunderlag och ökade krav från såväl brukare/klienter som medborgare. I antologin aktualiseras viktiga frågor som: Vilken roll ska staten ha när det gäller kunskapsutveckling? Hur undviker man att initiativen endast blir dagsländor? Med utgångspunkt från bl.a. de olika bidragen i antologin, förs i ett avslutande kapitel ett resonemang kring kunskapsbegreppet inom disciplinen socialt arbete.

Norwegian

.

Med nærhet som styrke – erfaringer fra fagutvikling i små kommuner i Nord-Norge

Anne er sosialarbeider i en liten øykommune med ca 2000 innbyggere i Nordland fylke i Nordnorge. Sosialkontoret med sine fire ansatte, har god bemanning i forhold til det som er vanlig i slike små kommuner i Norge. Kontoret har ansvar for barnevern, økonomisk sosialhjelp og å tilby tjenester til personer med rusproblemer og psykiske lidelser. Sosialkontoret deltar i et nettverk med fire nabokommuner med 500–7500 innbyggere, hvor de samarbeider om fagutvikling og veiledning, samt at de har ansatt en felles jurist.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error