1887

Empiri, evidens, empati

Nordiska röster om kunskapsutveckling i socialt arbete

image of Empiri, evidens, empati

I den här antologin beskrivs hur man arbetat för att förstärka kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten i de nordiska länderna under senare år. Dels ges översiktliga beskrivningar från varje land, dels ges exempel på lokala projekt. Av beskrivningarna framgår att satsningarna kommit igång ungefär samtidigt i de fem länderna men att de genomförts på olika sätt. Även motiven kan ha skiftat men det ?nns ?era gemensamma utgångspunkter, t.ex. en åldrande befolkning, minskat skatteunderlag och ökade krav från såväl brukare/klienter som medborgare. I antologin aktualiseras viktiga frågor som: Vilken roll ska staten ha när det gäller kunskapsutveckling? Hur undviker man att initiativen endast blir dagsländor? Med utgångspunkt från bl.a. de olika bidragen i antologin, förs i ett avslutande kapitel ett resonemang kring kunskapsbegreppet inom disciplinen socialt arbete.

Norwegian

.

Kunskapsutveckling och kompetensuppbyggande

I finland är forsknings- och utvecklingsverksamheten inom det sociala området, i synnerhet i kommunerna, rätt bristfälligt ordnad. Å andra sidan har man allt tydligare och rent generellt accepterat det faktum att ingen sektor, inte heller det sociala området, kan klara sig utan en välordnad produktutveckling, forsknings- och utvecklingsverksamhet. Speciellt oroande är försämringen av personalens kunnande och funktionsförmåga och den därav följande minskningen av branschens attraktivitet. En viktig fråga är också på vilket sätt personalen kan övertygas om nödvändigheten av att utveckla det egna arbetet och hur detta utvecklingsarbete kan ingå i personalens basarbete.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error