1887

Empiri, evidens, empati

Nordiska röster om kunskapsutveckling i socialt arbete

image of Empiri, evidens, empati

I den här antologin beskrivs hur man arbetat för att förstärka kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten i de nordiska länderna under senare år. Dels ges översiktliga beskrivningar från varje land, dels ges exempel på lokala projekt. Av beskrivningarna framgår att satsningarna kommit igång ungefär samtidigt i de fem länderna men att de genomförts på olika sätt. Även motiven kan ha skiftat men det ?nns ?era gemensamma utgångspunkter, t.ex. en åldrande befolkning, minskat skatteunderlag och ökade krav från såväl brukare/klienter som medborgare. I antologin aktualiseras viktiga frågor som: Vilken roll ska staten ha när det gäller kunskapsutveckling? Hur undviker man att initiativen endast blir dagsländor? Med utgångspunkt från bl.a. de olika bidragen i antologin, förs i ett avslutande kapitel ett resonemang kring kunskapsbegreppet inom disciplinen socialt arbete.

Norwegian

.

Kunnskapsutvikling innen sosial-tjenesteni Norge

Kvalitet på det sosiale arbeidet i sosialtjenestens førstelinje oppleves og prøves i møte mellom bruker og utøver. Dette arbeidet preges av en kompleksitet som må søkes forstått gjennom både tradisjonell forskning på ulike nivåer og ved hjelp av systematisk, profesjonell refleksjon over erfaringer og utfordringer i et yrkesmessig utviklingsforløp. Ydmykhet i forhold til kompleksiteten i førstelinjen og behovet for ulike typer av kunnskap, både erfarings- og forskningsbasert, er et suksesskriterium når det gjelder å lykkes med arbeidet.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error