1887

Empiri, evidens, empati

Nordiska röster om kunskapsutveckling i socialt arbete

image of Empiri, evidens, empati

I den här antologin beskrivs hur man arbetat för att förstärka kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten i de nordiska länderna under senare år. Dels ges översiktliga beskrivningar från varje land, dels ges exempel på lokala projekt. Av beskrivningarna framgår att satsningarna kommit igång ungefär samtidigt i de fem länderna men att de genomförts på olika sätt. Även motiven kan ha skiftat men det ?nns ?era gemensamma utgångspunkter, t.ex. en åldrande befolkning, minskat skatteunderlag och ökade krav från såväl brukare/klienter som medborgare. I antologin aktualiseras viktiga frågor som: Vilken roll ska staten ha när det gäller kunskapsutveckling? Hur undviker man att initiativen endast blir dagsländor? Med utgångspunkt från bl.a. de olika bidragen i antologin, förs i ett avslutande kapitel ett resonemang kring kunskapsbegreppet inom disciplinen socialt arbete.

Norwegian

.

Kundskabsgenerering gennem sociale foranstaltninger – om behovet for at integrere styring, læring og dokumentation gennem evaluering

En stor del af de offentlige udgifter anvendes til sociale ydelser – for eksempel pension, børnepasning og kontanthjælp. En anden,og voksende del anvendes til at tilvejebringe målrettede foranstaltninger til afgrænsede grupper, som man fra forskellige sider – interesseorganisationer, forsknings- og evalueringsinstitutioner, politiske partier, regering mv. – har fået fremstillet som grupper med et særligt og udækket behov, for eksempel særlige botilbud til hjemløse, kontaktpersonordninger for psykisk syge, særlige sociale tilbud til udsatte grønlændere i Danmark.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error