1887

Empiri, evidens, empati

Nordiska röster om kunskapsutveckling i socialt arbete

image of Empiri, evidens, empati

I den här antologin beskrivs hur man arbetat för att förstärka kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten i de nordiska länderna under senare år. Dels ges översiktliga beskrivningar från varje land, dels ges exempel på lokala projekt. Av beskrivningarna framgår att satsningarna kommit igång ungefär samtidigt i de fem länderna men att de genomförts på olika sätt. Även motiven kan ha skiftat men det ?nns ?era gemensamma utgångspunkter, t.ex. en åldrande befolkning, minskat skatteunderlag och ökade krav från såväl brukare/klienter som medborgare. I antologin aktualiseras viktiga frågor som: Vilken roll ska staten ha när det gäller kunskapsutveckling? Hur undviker man att initiativen endast blir dagsländor? Med utgångspunkt från bl.a. de olika bidragen i antologin, förs i ett avslutande kapitel ett resonemang kring kunskapsbegreppet inom disciplinen socialt arbete.

Norwegian

.

Genoptræning og fysisk aktivitet for ældre

I denne artikel fokuseres der på den primærkommunale udvikling i de seneste år i socialpolitikken i forhold til fysisk aktivitet for ældre/ genoptræning. I Danmark har amters og kommuners tilbud og indsats på genoptræningsområdet i mange år været genstand for debat. Artiklen beskriver en række af de tiltag, der er iværksat for at give specielt det kommunalpolitiske niveau en større viden og indsigt i planlægningen og udførelsen af en aktiv træningsindsats for ældre borgere. De beskrevne initiativer handler speficikt om en omfattende forskningsindsats på ældretræningsområdet, som skal medvirke til at give den kommunale myndighed evidensbaseret viden om effekten af indsatsen, udviklingen af træningsredsskaber, der skal medvirke til at sikre en optimal ledelsesmæssig styring af serviceniveauet i forhold til træningsydelser, kompetenceløft til personalet hos den kommunale myndighed, leverandører af serviceydelser (kommunale som private) samt personer fra det frivillige sociale foreningsliv. Endvidere vil artiklen berøre en række andre relaterede initiativer, der ligeledes er med til at højne indsatsen på primærkommunalt niveau. Formålet med artiklen er at kortlægge en række af de initiativer, som på sigt gerne skal være med til at højne indsatsen på primærkommunalt niveau i forhold til fysisk aktivitet for ældre.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error