1887

Empiri, evidens, empati

Nordiska röster om kunskapsutveckling i socialt arbete

image of Empiri, evidens, empati

I den här antologin beskrivs hur man arbetat för att förstärka kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten i de nordiska länderna under senare år. Dels ges översiktliga beskrivningar från varje land, dels ges exempel på lokala projekt. Av beskrivningarna framgår att satsningarna kommit igång ungefär samtidigt i de fem länderna men att de genomförts på olika sätt. Även motiven kan ha skiftat men det ?nns ?era gemensamma utgångspunkter, t.ex. en åldrande befolkning, minskat skatteunderlag och ökade krav från såväl brukare/klienter som medborgare. I antologin aktualiseras viktiga frågor som: Vilken roll ska staten ha när det gäller kunskapsutveckling? Hur undviker man att initiativen endast blir dagsländor? Med utgångspunkt från bl.a. de olika bidragen i antologin, förs i ett avslutande kapitel ett resonemang kring kunskapsbegreppet inom disciplinen socialt arbete.

Norwegian

.

Försök att systematiskt koppla socialtjänst, högre utbildning och forskning i Sverige

Socialtjänsten har en central roll i den svenska välfärdspolitiken. De övergripande målen för all verksamhet inom socialtjänsten innebär att verksamheten ska inriktas på att frigöra och utveckla enskilda och gruppers egna resurser, samtidigt som man ska ta hänsyn till människans ansvar för sin egen och andras sociala situation. De verksamhetsområden som räknas till socialtjänsten är individ- och familjeomsorg (vilket inbegriper insatser för barn och unga), äldreomsorg samt handikappomsorg. Verksamheten inom socialtjänsten i Sverige är reglerad i Socialtjänstlagen (SoL) som tillkom 1980. Andra lagar som reglerar delar av socialtjänstens verksamhet är bland annat lvu och lvm (som reglerar missbrukarvården) och lss (som reglerar insatser för funktionshindrade).

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error