1887

Den utmanande diskussionen

Debattskrift om kulturpolitik och identiteter i Norden

image of Den utmanande diskussionen

Kan kulturpolitiken verka för att främja mångfald och identitet? Hur förhåller sig språket till yttrandefriheten och samhället och vad betyder identitet i den här kontexten? Debattskriften har kommit till inom ramen för ett initiativ av Nordiska ministerrådet som fokuserar på just dessa frågor. Att veta vilka hinder vi står inför och hur dessa eventuellt kan överkommas är inte enkelt. Det är en utmanande diskussion vi står inför. I debattskriften finns en rad idéer om identitet och kultur och hur dessa kan samverka. Bidragen representerar ett brett politiskt och geografiskt spektrum, och skribenterna har olika bakgrund, profession, etnicitet och utgångspunkt. Texterna har även olika längd och form för att på så sätt lyfta fram skilda typer av argument och olika retoriska grepp. Alla dessa faktorer har betydelse för skribenternas skilda syn på temat. Det pekas också på möjliga vägar vidare i den här utmanande diskussionen.

Swedish

.

Kulturpolitik som redskap för mångfald

Mångfald är idag ett centralt tema i svensk och nordisk kulturpolitik, liksom i övriga världen. Detta kommer till uttryck både i den kulturpolitiska praktiken – vilket inte minst det initiativ från Nordiska Ministerrådet som föreliggande antologi ingår i är ett tydligt uttryck för – och i forskningen om kulturpolitik. Mångfald tycks utgöra en nödvändig beståndsdel i den samhällsskildring som dominerar, vilken kännetecknas av rörelsen bort från enhetliga lösningar på enhetliga problem, till en värld som utmärks av förändring, variation och komplexitet. Mångfald ska idag känneteckna utbudet av kulturella uttryck samt sammansättningen av de grupper som tar del av och utövar dessa uttryck. Även de politiska lösningar som ska bidra till att skapa detta breda utbud och denna bredd bland publik och utövare ska präglas av mångfald. I denna text belyser jag hur mångfald hanteras i svensk statlig kulturpolitik, mot bakgrund av utvecklingen under de senaste 40 åren och med särskilt fokus på två samtida centrala texter: betänkandet från 2009 års Kulturutredning samt den efterföljande regeringspropositionen. Jag använder forskning om kulturpolitik och mångfald för att genomföra en kortfattad analys; en analys som inte kan göra materialet rättvisa utan som mest avser att konkretisera det övergripande resonemanget . Mitt syfte är inte i första hand att åstadkomma rekommendationer för hur mångfald bör hanteras i svensk kulturpolitik, utan att från ett forskningsperspektiv identifiera några av de spänningsförhållanden som en mångfaldsorienterad kulturpolitik har att hantera.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error